Tuairimí


Má mheasann coiste go mbaineann ábhar atá cumhdaithe i dtuarascáil a tharchuirtear chuig coiste eile lena réimse freagrachta féin, féadfaidh an choiste sin a iarraidh go n-aithneofar é mar ‘choiste a thugann tuairim’ (Rial 53). Cuirtear an tuairim ghlactha ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach, a chuireann í chun vóta. Ní mór don choiste freagrach glacadh gan vóta le leasuithe ó choiste comhlachaithe a thugann tuairim (Rial 54) a thagann faoi réir inniúlacht eisiach an choiste sin. Gach tuairim agus seasamh, ar tuairimí agus seasaimh iad i bhfoirm leasuithe atá glactha ag coiste a thugann tuairim, ní mór iad a chur i gceangal leis an tuarascáil chríochnaitheach. Taispeántar ar an leathanach seo na tuairimí atá glactha ag na coistí.
Bain úsáid as an bhfeidhm chuardaigh do na tuairimí agus na seasaimh i bhfoirm leasuithe go léir a bhfuil fáil orthu.

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

TUAIRIM maidir le beartas iomaíochta - tuarascáil bhliantúil 2019

28-01-2020 AGRI_AD(2020)643188 PE643.188v02-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III – Commission and executive agencies

23-01-2020 AGRI_AD(2020)642906 PE642.906v02-00
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS

Tuairim ar an gCinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

22-01-2020 AGRI_AL(2020)645078 PE645.078v03-00
AGRI

Mairead McGUINNESS

TUAIRIM ar an dréachtchinneadh ón gComhairle, thar ceann an Aontais Eorpaigh, maidir le cur i gcrích an Chomhaontaithe i bhfoirm malartú litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, lena leasaítear na fabhair thrádála maidir le héineoil agus ullmhóidí éineola dá bhforáiltear leis an gComhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Úcráin, den pháirt eile

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641140 PE641.140v02-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

TUAIRIM ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt chun críche an Chomhaontaithe idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an tAontas Eorpach i ndáil leis an Leithdháileadh ar na Stáit Aontaithe, Sciar sa Chuóta Ráta Taraife le haghaidh Mairteoil Ardcháilíochta dá dtagraítear sa Mheabhrán Tuisceana Athbhreithnithe Maidir le hAllmhairiú Mairteola ó Ainmhithe nár Cóireáladh le Hormóin Fás-Spreagthacha Áirithe agus Maidir le Dleachtanna Méadaithe arna gcur i bhfeidhm ag na Stáit Aontaithe ar Tháirgí Áirithe de chuid an Aontais Eorpaigh

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641220 PE641.220v02-00
AGRI

Herbert DORFMANN

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

06-09-2019 AGRI_AD(2019)639624 PE639.624v02-00
AGRI

Paolo DE CASTRO