Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Commission delegated decision supplementing Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council with regard to the applicable systems to assess and verify constancy of performance of balustrade kits and railing kits intended to be used in construction works solely to prevent falls and not submitted to vertical loads from the structure

2019/2660(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
IMCO

Coiste freagrach

Commission Regulation amending Regulation (EU) No 1230/2012 as regards type-approval requirements for certain motor vehicles fitted with elongated cabs and for aerodynamic devices and equipment for motor vehicles and their trailers

2019/2735(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
IMCO

Coiste freagrach

Insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and the enforcement of the obligation to ensure against such liability

2018/0168(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
IMCO

Coiste freagrach

Setting out the conditions and procedure by which the Commission may request undertakings and associations of undertakings to provide information in relation to the internal market and related areas

2017/0087(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
IMCO

Coiste freagrach

Regulation of the European Parliament and of the Council introducing a European services e-card and related administrative facilities

2016/0403(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
IMCO

Coiste freagrach

Directive of the European parliament and of the Council on the legal and operational framework of the European services e-card introduced by Regulation ....[ESC regulation]....

2016/0402(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
IMCO

Coiste freagrach

Enforcement of the Directive 2006/123/EC on services in the internal market, laying down a notification procedure for authorisation schemes and requirements related to services, and amending Directive 2006/123/EC and Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System

2016/0398(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
IMCO

Coiste freagrach

Appointment of a Member of the European Commission - Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
IMCO

Iarradh tuairim

Commission Regulation correcting the German language version of Regulation (EU) 2017/1151 supplementing Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information, amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EC) No 692/2008 and Commission Regulation (EU) No 1230/2012 and repealing Commission

2019/2725(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
IMCO

Iarradh tuairim, comhar feabhsaithe

General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

2019/2028(BUD) An nós imeachta buiséadach
IMCO

Svenja HAHN [Renew]

Iarradh tuairim