Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Commission Delegated Regulation supplementing Directive (EU) 2018/2001 as regards the determination of high indirect land-use change-risk feedstock for which a significant expansion of the production area into land with high carbon stock is observed and the certification of low indirect land-use change-risk biofuels, bioliquids and biomass fuels

2019/2649(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
ITRE

Coiste freagrach, comhar feabhsaithe

Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of refrigerating appliances and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 1060/2010

2019/2634(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
ITRE

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of refrigerating appliances with a direct sales function

2019/2632(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
ITRE

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household dishwashers repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 1059/2010

2019/2633(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
ITRE

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of electronic displays and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 1062/2010

2019/2631(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
ITRE

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 1061/2010 and Commission Directive 96/60/EC

2019/2630(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
ITRE

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of light sources and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 874/2012

2019/2629(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
ITRE

Coiste freagrach

European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy

2019/2544(RSP) Rún - Rialacha 78, 81, 103, 108, 115
ITRE

Christian EHLER [PPE] Kathleen VAN BREMPT [S&D] Zdzisław KRASNODĘBSKI [ECR] Fredrick FEDERLEY [ALDE] Benedek JÁVOR [Verts/ALE] Neoklis SYLIKIOTIS [GUE/NGL] Dario TAMBURRANO [EFDD] Barbara KAPPEL [ENF]

Coiste freagrach

Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia and Romania to the European Union

2018/0429(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
ITRE

Coiste freagrach

Establishing the Connecting Europe Facility

2018/0228(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
TRAN ITRE

Henna VIRKKUNEN [PPE] Marian-Jean MARINESCU [PPE] Pavel TELIČKA [ALDE]

Coiste freagrach