Dréacht-tuairimí


Is é is dréacht-tuairim ann, doiciméad a ullmhaíonn Feisire atá ceaptha ina rapóirtéir don tuairim, agus a chuirtear ar aghaidh ansin chuig an gcoiste a thugann tuairim i dtaobh leasú a d’fhéadfaí a dhéanamh agus chun é a chur chun vóta.
I gcás tuarascálacha reachtacha, bíonn dréacht-tuairimí i bhfoirm leasuithe ar an togra reachtach ón gCoimisiún, agus – i gcás inarb iomchuí – bíonn réasúnuithe gearra ag gabháil leo. I gcás tuarascálacha neamhreachtacha, bíonn dréacht-tuairimí i bhfoirm moltaí a chuirtear ar aghaidh, má ghlactar iad, chuig an gcoiste atá freagrach as tuarascáil a dhréachtú a bhfuil na moltaí le háireamh inti. Taispeántar ar an leathanach seo na dréacht-tuairimí sula ndéantar vótáil orthu ag an gcoiste a thugann tuairim.
Bain úsáid as an bhfeidhm chuardaigh do na dréacht-tuairimí go léir a bhfuil fáil orthu.

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

DRÉACHT-TUAIRIM ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena gcuirtear deireadh le hathruithe ama séasúracha agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/84/CE

17-01-2019 JURI_PA(2019)632863 PE632.863v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 01-02-2019

DRÉACHT-TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) i dtaca le comhoibriú le hOifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh agus éifeachtacht imscrúduithe OLAF

08-11-2018 JURI_PA(2018)630425 PE630.425v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 21-11-2018

DRÉACHT-TUAIRIM ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2009/103/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le hárachas i gcoinne dliteanas sibhialta i ndáil le húsáid mótarfheithiclí, agus le forfheidhmiú na hoibleagáide chun árachú i gcoinne an dliteanais sin

07-11-2018 JURI_PA(2018)629601 PE629.601v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 20-11-2018

DRÉACHT-TUAIRIM i ndáil leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gclár ‘Eoraip na Cruthaitheachta’ (2021 go 2027) a bhunú agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013

24-10-2018 JURI_PA(2018)629537 PE629.537v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 27-11-2018

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section IV – Court of Justice

12-10-2018 JURI_PA(2018)628681 PE628.681v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 09-11-2018

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hЕorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+)

12-10-2018 JURI_PA(2018)628700 PE628.700v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 25-10-2018

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services

27-09-2018 JURI_PA(2018)628386 PE628.386v01-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 24-10-2018

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Rights and Values programme

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 15-10-2018

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an clár don Eoraip Dhigiteach le haghaidh na tréimhse 2021 - 2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 17-09-2018

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hoibleagáidí tuairiscithe a ailíniú i réimse an bheartais comhshaoil agus lena leasaítear Treoracha 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE agus 2010/63/AE, Rialacháin (CE) Uimh. 166/2006 agus (AE) Uimh. 995/2010, agus Rialacháin (CE) Uimh. 338/97 agus (CE) Uimh. 2173/2005 ón gComhairle.

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 05-09-2018