Izvješća


Nakon što se nacrt izvješća podnese odboru, članovi odbora imaju mogućnost do određenoga roka predlagati izmjene. O prijedlozima izmjena u odboru se zatim raspravlja i glasuje. Nakon što je izmijenjen i o njemu održano konačno glasovanje, nacrt izvješća postaje izvješće koje se zatim predstavlja na plenarnoj sjednici. Na ovoj stranici nalaze se završne verzije izvješća koje je sastavio odbor.
Za sva dostupna izvješća odaberite funkciju „Pretraga”.

IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom

09-04-2019 A8-0190/2019 PE 637.548v01-00
JURI

József SZÁJER

AMANDMANI

IZVJEŠĆE o zahtjevu za ukidanje imuniteta Eleftheriosu Synadinosu

02-04-2019 A8-0184/2019 PE 634.551v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

IZVJEŠĆE o zahtjevu za ukidanje imuniteta Lamprosu Fountoulisu

02-04-2019 A8-0183/2019 PE 634.552v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

IZVJEŠĆE o zahtjevu za ukidanje imuniteta Georgiosu Epitideiosu

02-04-2019 A8-0185/2019 PE 634.554v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

IZVJEŠĆE o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jørnu Dohrmannu

21-03-2019 A8-0178/2019 PE 632.848v02-00
JURI

Evelyn REGNER

IZVJEŠĆE o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jean-Marieju Le Penu

06-03-2019 A8-0167/2019 PE 630.743v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

IZVJEŠĆE o zahtjevu za ukidanje imuniteta Dominique Bilde

06-03-2019 A8-0166/2019 PE 630.744v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

IZVJEŠĆE o zahtjevu za ukidanje imuniteta Moniki Hohlmeier

06-03-2019 A8-0165/2019 PE 634.546v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Pravosuđe

06-02-2019 A8-0068/2019 PE 630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

Dokumenti u spisu CJ03/8/13979