Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 24. rujna 2018. u Bruxellesu.

Tekstovi predviđeni za izglasavanje na sjednicama odbora


Rezultat(i) : 291

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (kodificirani tekst)

30-08-2018 JURI_PR(2018)622141 PE 622.141v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju obveza izvješćivanja u području politike o okolišu te o izmjeni direktiva 86/278/EEZ, 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU, uredbi (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 te uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Rok za podnošenje amandmana : 07-09-2018

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom

30-07-2018 DEVE_PA(2018)626670 PE 626.670v01-00
DEVE

Linda McAVAN

Rok za podnošenje amandmana : 31-08-2018

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš

30-07-2018 ECON_PA(2018)625356 PE 625.356v01-00
ECON

Barbara KAPPEL

Rok za podnošenje amandmana : 06-09-2018

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš

30-07-2018 PECH_PA(2018)625586 PE 625.586v01-00
PECH

Renata BRIANO

Rok za podnošenje amandmana : 04-09-2018

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

13-09-2018 - 09:15
BUDG Sjednica
13-09-2018 - 08:37
ENVI Sjednica
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata