Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 27. rujna 2018. u Bruxellesu.

Tekstovi predviđeni za izglasavanje na sjednicama odbora


Rezultat(i) : 286

NACRT MIŠLJENJA o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju obveza izvješćivanja u području politike o okolišu te o izmjeni direktiva 86/278/EEZ, 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU, uredbi (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 te uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005

11-07-2018 AGRI_PA(2018)623917 PE 623.917v01-00
AGRI

Nicola CAPUTO

Rok za podnošenje amandmana : 03-09-2018

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu potpore strukturnim reformama u državama članicama

06-07-2018 AGRI_PA(2018)625361 PE 625.361v01-00
AGRI

Daniel BUDA

Rok za podnošenje amandmana : 31-08-2018

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu

05-07-2018 ENVI_PA(2018)625334 PE 625.334v01-00
ENVI

Joëlle MÉLIN

Rok za podnošenje amandmana : 05-09-2018

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije

26-06-2018 AFCO_PA(2018)623888 PE 623.888v01-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

Rok za podnošenje amandmana : 06-09-2018

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom

18-06-2018 AGRI_PR(2018)623672 PE 623.672v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

Rok za podnošenje amandmana : 13-07-2018

Današnji prijenosi

Pratite izravan prijenos sjednica odbora

Multimedijalna knjižnica

25-09-2018 - 09:35
LIBE Sjednica
24-09-2018 - 18:47
ECON FEMM Sjednica
24-09-2018 - 16:16
PETI Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata