Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Delegirana odluka Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu primjenjivih sustava ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava opreme za balustrade i ograde namijenjene za uporabu u građevinama isključivo radi sprečavanja padova te koje ne nose vertikalno opterećenje građevinske strukture

2019/2660(DEA) Postupak delegiranih akata
IMCO

Nadležni odbor

Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 1230/2012 u pogledu zahtjeva za homologaciju za određena motorna vozila opremljena izduženim kabinama te za aerodinamične naprave i opremu za motorna vozila i njihove prikolice

2019/2735(RPS) Regulatorni postupak s kontrolom
IMCO

Nadležni odbor

Osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti

2018/0168(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
IMCO

Nadležni odbor

Utvrđivanje uvjeta i postupaka prema kojima Komisija može od poduzeća i udruženja poduzeća zatražiti informacije u vezi s unutarnjim tržištem i povezanim područjima

2017/0087(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
IMCO

Nadležni odbor

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju europske e-kartice usluga i povezanih administrativnih usluga

2016/0403(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
IMCO

Nadležni odbor

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o pravnom i operativnom okviru za europsku e-karticu usluga uvedenu Uredbom ... [Uredba o europskoj kartici usluga]...

2016/0402(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
IMCO

Nadležni odbor

Primjena Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, kojom se utvrđuje postupak obavještenja za programe izdavanja odobrenja i zahtjeve povezane s uslugama, i o izmjeni Direktive 2006/123/EZ i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta

2016/0398(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
IMCO

Nadležni odbor

Imenovanje člana Europske komisije - Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Nezakonodavni postupci
IMCO

Upitani za mišljenje

Uredba Komisije o ispravku njemačke jezične verzije Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 692/2008

2019/2725(RPS) Regulatorni postupak s kontrolom
IMCO

Upitani za mišljenje, pojačana suradnja

Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020. - svi dijelovi

2019/2028(BUD) Proračunski postupak
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [Renew]

Upitani za mišljenje