Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Europska strateška dugoročna vizija za prosperitetno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo

2019/2544(RSP) Rezolucija, članci 78., 81., 103., 108., 115.
ITRE

Christian EHLER [PPE] Kathleen VAN BREMPT [S&D] Zdzisław KRASNODĘBSKI [ECR] Fredrick FEDERLEY [ALDE] Benedek JÁVOR [Verts/ALE] Neoklis SYLIKIOTIS [GUE/NGL] Dario TAMBURRANO [EFDD] Barbara KAPPEL [ENF]

Nadležni odbor

Sporazum o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Rumunjske Europskoj uniji

2018/0429(NLE) Nezakonodavni postupci
ITRE

Nadležni odbor

Uspostavljanje Instrumenta za povezivanje Europe

2018/0228(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
TRAN ITRE

Henna VIRKKUNEN [PPE] Marian-Jean MARINESCU [PPE] Pavel TELIČKA [ALDE]

Nadležni odbor

Industrijska politika

2018/2567(RSP) Rezolucija, članci 78., 81., 103., 108., 115.
ITRE

Jerzy BUZEK [PPE]

Nadležni odbor

Sporazum o suradnji između EU-a i Švicarske o europskim satelitskim navigacijskim programima

2012/0231(NLE) Nezakonodavni postupci
ITRE

Nadležni odbor

Proračun za 2020. – mandat za trijalog

2019/2010(BUD) Proračunski postupak
ITRE

Upitani za mišljenje

Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s mjerama koje je donijela Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija u zrakoplovstvu u svrhu provedbe globalne tržišno utemeljene mjere

2019/2608(DEA) Postupak delegiranih akata
ITRE

Upitani za mišljenje, pojačana suradnja

Uredba Komisije o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)

2019/2597(RPS) Regulatorni postupak s kontrolom
ITRE

Upitani za mišljenje, pojačana suradnja

Globalni sustav prikupljanja podataka o potrošnji loživih ulja na brodovima

2019/0017(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
ITRE

Upitani za mišljenje

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Vijeće i Europsko vijeće

2018/2168(DEC) Postupak davanja razrješnice
ITRE

Upitani za mišljenje - Odbor je odlučio ne donijeti mišljenje