Nacrti mišljenja


Nacrt mišljenja dokument je koji sastavlja zastupnik imenovan izvjestiteljem za mišljenje. Dokument se zatim dostavlja odboru koji daje mišljenje za moguće izmjene te se stavlja na glasovanje.
Kad je riječ o zakonodavnim izvješćima, nacrti mišljenja imaju oblik amandmana na zakonodavni prijedlog Komisije, te prema potrebi sadrže kratka obrazloženja. U slučaju nezakonodavnih izvješća, nacrti mišljenja imaju oblik prijedloga koji se, ako se usvoje, prosljeđuju odboru nadležnom za sastavljanje izvješća radi uvrštenja. Na ovoj se stranici nalaze nacrti mišljenja prije nego što o njima glasuje odbor koji daje mišljenje.
Za sve dostupne nacrte mišljenja odaberite funkciju pretraživanja.

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja i stavljanju izvan snage Direktive 2000/84/EZ

17-01-2019 JURI_PA(2019)632863 PE 632.863v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Rok za podnošenje amandmana : 01-02-2019

Dokumenti u spisu JURI/8/14580

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga koje provodi OLAF

08-11-2018 JURI_PA(2018)630425 PE 630.425v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Rok za podnošenje amandmana : 22-11-2018

Dokumenti u spisu JURI/8/13249

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti

07-11-2018 JURI_PA(2018)629601 PE 629.601v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Rok za podnošenje amandmana : 22-11-2018

Dokumenti u spisu JURI/8/13226

NACRT MIŠLJENJA o uspostavi programa Kreativna Europa (2021.–2027.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1295/2013

24-10-2018 JURI_PA(2018)629537 PE 629.537v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Rok za podnošenje amandmana : 27-11-2018

Dokumenti u spisu JURI/8/13638

NACRT MIŠLJENJA o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio IV. - Sud

12-10-2018 JURI_PA(2018)628681 PE 628.681v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Rok za podnošenje amandmana : 16-11-2018

Dokumenti u spisu JURI/8/14158

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+)

12-10-2018 JURI_PA(2018)628700 PE 628.700v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Rok za podnošenje amandmana : 25-10-2018

Dokumenti u spisu JURI/8/14009

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja

27-09-2018 JURI_PA(2018)628386 PE 628.386v01-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Rok za podnošenje amandmana : 24-10-2018

Dokumenti u spisu JURI/8/13033

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Prava i vrijednosti

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE 627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Rok za podnošenje amandmana : 15-10-2018

Dokumenti u spisu JURI/8/13639

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027.

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Rok za podnošenje amandmana : 17-09-2018

Dokumenti u spisu JURI/8/13636

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju obveza izvješćivanja u području politike o okolišu te o izmjeni direktiva 86/278/EEZ, 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU, uredbi (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 te uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Rok za podnošenje amandmana : 07-09-2018

Dokumenti u spisu JURI/8/13525