Nacrti mišljenja


Nacrt mišljenja dokument je koji sastavlja zastupnik imenovan izvjestiteljem za mišljenje. Dokument se zatim dostavlja odboru koji daje mišljenje za moguće izmjene te se stavlja na glasovanje.
Kad je riječ o zakonodavnim izvješćima, nacrti mišljenja imaju oblik amandmana na zakonodavni prijedlog Komisije, te prema potrebi sadrže kratka obrazloženja. U slučaju nezakonodavnih izvješća, nacrti mišljenja imaju oblik prijedloga koji se, ako se usvoje, prosljeđuju odboru nadležnom za sastavljanje izvješća radi uvrštenja. Na ovoj se stranici nalaze nacrti mišljenja prije nego što o njima glasuje odbor koji daje mišljenje.
Za sve dostupne nacrte mišljenja odaberite funkciju pretraživanja.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Rights and Values programme

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE 627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Rok za podnošenje amandmana : 15-10-2018

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027.

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Rok za podnošenje amandmana : 17-09-2018

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju obveza izvješćivanja u području politike o okolišu te o izmjeni direktiva 86/278/EEZ, 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU, uredbi (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 te uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Rok za podnošenje amandmana : 07-09-2018

Dokumenti u spisu JURI/8/13525

NACRT MIŠLJENJA o autonomnoj vožnji u europskom prometu

18-07-2018 JURI_PA(2018)623863 PE 623.863v01-00
JURI

Emil RADEV

Rok za podnošenje amandmana : 06-09-2018

Dokumenti u spisu JURI/8/13337

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnosti i održivosti EU-ove procjene rizika u prehrambenom lancu i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 178/2002 [o općim propisima o hrani], Direktive 2001/18/EZ [o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama], Uredbe (EZ) br. 1829/2003 [o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje], Uredbe (EZ) br. 1831/2003 [o dodacima hrani za životinje], Uredbe (EZ) br. 2065/2003 [o aromama dima], Uredbe (EZ) br. 1935/2004 [o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom], Uredbe (EZ) br. 1331/2008 [o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma], Uredbe (EZ) br. 1107/2009 [o sredstvima za zaštitu bilja] i Uredbe (EU) br. 2015/2283 [o novoj hrani].

18-07-2018 JURI_PA(2018)625400 PE 625.400v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Rok za podnošenje amandmana : 07-09-2018

Dokumenti u spisu JURI/8/12788

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad

12-07-2018 JURI_PA(2018)625406 PE 625.406v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Rok za podnošenje amandmana : 06-09-2018

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu

11-07-2018 JURI_PA(2018)625394 PE 625.394v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Rok za podnošenje amandmana : 07-09-2018

Dokumenti u spisu JURI/8/12693

NACRT MIŠLJENJA o svladavanju globalizacije: trgovinski aspekti

30-05-2018 JURI_PA(2018)622118 PE 622.118v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Rok za podnošenje amandmana : 29-06-2018

Dokumenti u spisu JURI/8/11989

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji

24-05-2018 JURI_PA(2018)621111 PE 621.111v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Rok za podnošenje amandmana : 29-06-2018

Dokumenti u spisu JURI/8/11961

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2013/36/EU i 2014/65/EU

27-04-2018 JURI_PA(2018)621063 PE 621.063v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Rok za podnošenje amandmana : 01-06-2018

Dokumenti u spisu JURI/8/11911