Nacrti izvješća


Odbore se može zatražiti da sastave izvješće o zakonodavnim ili nezakonodavnim pitanjima. Od pojedinog se odbora u načelu traži da sastavi izvješće o određenom pitanju ako ono pripada području rada za koje je taj odbor nadležan. No u određenim okolnostima odbor može izraditi izvješće na vlastitu inicijativu. Za svako se izvješće među članovima odbora odabire izvjestitelj koji je zadužen za njegovo sastavljanje. Nakon što se nacrt izvješća sastavi, predstavlja ga se na sjednicama odbora, o njemu se raspravlja i članovi mogu, ako žele, predlagati izmjene. Na ovoj stranici nalaze se nacrti izvješća prije podnošenja prijedloga izmjena.
Za sve dostupne nacrte izvješća odaberite funkciju „Pretraga”.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT REPORT with recommendations to the Commission on expedited settlement of commercial disputes

21-09-2018 JURI_PR(2018)627896 PE 627.896v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Dokumenti u spisu JURI/8/13312

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (kodificirani tekst)

30-08-2018 JURI_PR(2018)622141 PE 622.141v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

NACRT IZVJEŠĆA o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela

21-08-2018 JURI_PR(2018)625524 PE 625.524v02-00
JURI

Evelyn REGNER

Rok za podnošenje amandmana : 14-09-2018

NACRT IZVJEŠĆA o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktive (EU) 2017/1132 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava

26-07-2018 JURI_PR(2018)625405 PE 625.405v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Rok za podnošenje amandmana : 11-09-2018

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije

02-07-2018 JURI_PR(2018)623965 PE 623.965v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Rok za podnošenje amandmana : 06-09-2018

Dokumenti u spisu JURI/8/12902

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravu koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe

03-05-2018 JURI_PR(2018)621985 PE 621.985v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Rok za podnošenje amandmana : 01-06-2018

Dokumenti u spisu JURI/8/12508

NACRT IZVJEŠĆA o trodimenzionalnom ispisu, izazovu u području prava intelektualnoga vlasništva i građanskopravne odgovornosti

22-02-2018 JURI_PR(2018)618019 PE 618.019v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Rok za podnošenje amandmana : 28-02-2018

Dokumenti u spisu JURI/8/09065

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zamjeni priloga A Uredbi (EU) 2015/848 o postupku u slučaju nesolventnosti

20-02-2018 JURI_PR(2018)613544 PE 613.544v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Rok za podnošenje amandmana : 11-04-2018

Dokumenti u spisu JURI/8/10569

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o statistici prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima (kodificirani tekst)

08-02-2018 JURI_PR(2018)618089 PE 618.089v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Dokumenti u spisu JURI/8/11188

NACRT IZVJEŠĆA o pregledu stanja u području pravosuđa u EU-u za 2017.

06-02-2018 JURI_PR(2018)616858 PE 616.858v01-00
JURI

Jytte GUTELAND

Rok za podnošenje amandmana : 06-03-2018

Dokumenti u spisu JURI/8/11955