Nacrti izvješća


Odbore se može zatražiti da sastave izvješće o zakonodavnim ili nezakonodavnim pitanjima. Od pojedinog se odbora u načelu traži da sastavi izvješće o određenom pitanju ako ono pripada području rada za koje je taj odbor nadležan. No u određenim okolnostima odbor može izraditi izvješće na vlastitu inicijativu. Za svako se izvješće među članovima odbora odabire izvjestitelj koji je zadužen za njegovo sastavljanje. Nakon što se nacrt izvješća sastavi, predstavlja ga se na sjednicama odbora, o njemu se raspravlja i članovi mogu, ako žele, predlagati izmjene. Na ovoj stranici nalaze se nacrti izvješća prije podnošenja prijedloga izmjena.
Za sve dostupne nacrte izvješća odaberite funkciju „Pretraga”.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Justice programme

08-11-2018 CJ03_PR(2018)630382 PE 630.382v01-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

Rok za podnošenje amandmana : 05-12-2018

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Hondurasa Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980

07-11-2018 JURI_PR(2018)630394 PE 630.394v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Rok za podnošenje amandmana : 21-11-2018

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije, Luksemburga i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Bjelarusa i Uzbekistana Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

07-11-2018 JURI_PR(2018)630396 PE 630.396v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Rok za podnošenje amandmana : 21-11-2018

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (kodificirani tekst)

06-11-2018 JURI_PR(2018)627604 PE 627.604v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije da u interesu Europske unije prihvati pristup Ekvadora i Ukrajine Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

06-11-2018 JURI_PR(2018)630368 PE 630.368v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Rok za podnošenje amandmana : 21-11-2018

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije, Cipra, Hrvatske, Luksemburga, Portugala, Rumunjske i Ujedinjene Kraljevine da u interesu Europske unije prihvate pristup Dominikanske Republike Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

06-11-2018 JURI_PR(2018)630374 PE 630.374v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Rok za podnošenje amandmana : 21-11-2018

NACRT IZVJEŠĆA o prekograničnim zahtjevima za povrat vlasništva nad umjetničkim i kulturnim dobrima ukradenima u oružanim sukobima i ratovima

05-11-2018 JURI_PR(2018)622144 PE 622.144v05-00
JURI

Pavel SVOBODA

Rok za podnošenje amandmana : 09-11-2018

Dokumenti u spisu JURI/8/09247

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 469/2009 o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove

30-10-2018 JURI_PR(2018)629542 PE 629.542v01-00
JURI

Luis de GRANDES PASCUAL

Rok za podnošenje amandmana : 23-11-2018

NACRT IZVJEŠĆA o Nacrtu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije

18-10-2018 JURI_PR(2018)628708 PE 628.708v01-00
JURI

Tiemo WÖLKEN

Rok za podnošenje amandmana : 07-11-2018

Dokumenti u spisu JURI/8/12714

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o udružnim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača i stavljanju izvan snage Direktive 2009/22/EZ

12-10-2018 JURI_PR(2018)628647 PE 628.647v01-00
JURI

Geoffroy DIDIER

Rok za podnošenje amandmana : 06-11-2018

Dokumenti u spisu JURI/8/12817