Mišljenja


Odbor koji smatra da predmet nekog izvješća koji je upućen drugom odboru zadire u njegove nadležnosti može zatražiti da mu se dodijeli status „odbora koji daje mišljenje” (članak 53. Poslovnika). Usvojeno mišljenje prosljeđuje se nadležnom odboru koji ga potom stavlja na glasovanje. Amandmani pridruženog odbora koji daje mišljenje (članak 54. Poslovnika) koji su u isključivoj nadležnosti tog pridruženog odbora moraju biti prihvaćeni u nadležnom odboru bez glasovanja. Sva mišljenja i stajališta u obliku amandmana koje je usvojio odbor koji daje mišljenje prilažu se konačnom izvješću. Na ovoj se stranici nalaze usvojena mišljenja odbora.
Za sva dostupna mišljenja i stajališta u obliku amandmana odaberite funkciju pretraživanja.

Mišljenje o pravnoj osnovi Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU

03-04-2019 JURI_AL(2019)637262 PE637.262v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

Mišljenje o pravnoj osnovi Mišljenja o pravnoj osnovi Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom

03-04-2019 JURI_AL(2019)637500 PE637.500v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Mišljenje o pravnoj osnovi Mišljenja o pravnoj osnovi Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom

03-04-2019 JURI_AL(2019)637501 PE637.501v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Mišljenje o pravnoj osnovi Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije

25-03-2019 JURI_AL(2019)637335 PE637.335v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Mišljenje o pravnoj osnovi za Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pripremljenosti za rizike u sektoru električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2005/89/EZ

07-03-2019 JURI_AL(2019)636055 PE636.055v04-00
JURI

Gilles LEBRETON

Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad

07-03-2019 JURI_AL(2019)636294 PE636.294v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Mišljenje o pravnoj osnovi Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu

07-03-2019 JURI_AL(2019)636307 PE636.307v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja i stavljanju izvan snage Direktive 2000/84/EZ

21-02-2019 JURI_AD(2019)632863 PE632.863v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Mišljenje o pravnoj osnovi Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za azil i migracije

19-02-2019 JURI_AL(2019)636054 PE636.054v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Mišljenje u obliku dopisa o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja od strane Eurojusta Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Gruzije

30-01-2019 JURI_AL(2019)632952 PE632.952v02-00
JURI

Joëlle BERGERON