Izvješća


Nakon što se nacrt izvješća podnese odboru, članovi odbora imaju mogućnost do određenoga roka predlagati izmjene. O prijedlozima izmjena u odboru se zatim raspravlja i glasuje. Nakon što je izmijenjen i o njemu održano konačno glasovanje, nacrt izvješća postaje izvješće koje se zatim predstavlja na plenarnoj sjednici. Na ovoj stranici nalaze se završne verzije izvješća koje je sastavio odbor.
Za sva dostupna izvješća odaberite funkciju „Pretraga”.

IZVJEŠĆE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu

29-06-2018 A8-0245/2018 PE 601.094v02-00
JURI

Axel VOSS

Dokumenti u spisu JURI/8/07947

ERRATA
ERR01
  • otvori ovaj PDF u novom prozoru
  • otvori ovaj dokument programa Word u novom prozoru
AMANDMANI
001-086
087-091
092-096
097-101
102-105
106-111
112-117
118-119
120-123
124-125
126-127
128-129
130-130
131-136
137-145
146-152
153-161
162-165
166-169
170-178
179-186
187-193
194-203
204-208
209-214
215-224\r1
225-234
235-244
245-252

IZVJEŠĆE s preporukama Komisiji o Statutu za socijalna i solidarna poduzeća

27-06-2018 A8-0231/2018 PE 612.248v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Dokumenti u spisu JURI/8/07988

IZVJEŠĆE o praćenju primjene zakonodavstva EU-a 2016.

04-06-2018 A8-0197/2018 PE 617.980v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenti u spisu JURI/8/11749

ERRATA
ERR01
  • otvori ovaj PDF u novom prozoru
  • otvori ovaj dokument programa Word u novom prozoru
AMANDMANI
001-003

IZVJEŠĆE o tumačenju i provedbi Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva

15-05-2018 A8-0170/2018 PE 615.497v04-00
AFCO JURI

Pavel SVOBODA, Richard CORBETT

Dokumenti u spisu CJ22/8/05637

IZVJEŠĆE o pregledu stanja u području pravosuđa u EU-u za 2017.

03-05-2018 A8-0161/2018 PE 616.858v02-00
JURI

Jytte GUTELAND

Dokumenti u spisu JURI/8/11955

IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o statistici prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima (kodificirani tekst)

30-04-2018 A8-0154/2018 PE 618.089v02-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Dokumenti u spisu JURI/8/11188

ERRATA
ERR01
  • otvori ovaj PDF u novom prozoru
  • otvori ovaj dokument programa Word u novom prozoru