Nacrti izvješća


Odbore se može zatražiti da sastave izvješće o zakonodavnim ili nezakonodavnim pitanjima. Od pojedinog se odbora u načelu traži da sastavi izvješće o određenom pitanju ako ono pripada području rada za koje je taj odbor nadležan. No u određenim okolnostima odbor može izraditi izvješće na vlastitu inicijativu. Za svako se izvješće među članovima odbora odabire izvjestitelj koji je zadužen za njegovo sastavljanje. Nakon što se nacrt izvješća sastavi, predstavlja ga se na sjednicama odbora, o njemu se raspravlja i članovi mogu, ako žele, predlagati izmjene. Na ovoj stranici nalaze se nacrti izvješća prije podnošenja prijedloga izmjena.
Za sve dostupne nacrte izvješća odaberite funkciju „Pretraga”.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Status Agreement between the European Union and the Republic of Serbia on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Serbia

13-12-2019 LIBE_PR(2019)643171 PE643.171v02-00
LIBE

Bettina VOLLATH

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Status Agreement between the European Union and Montenegro on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Montenegro

09-12-2019 LIBE_PR(2019)643227 PE643.227v01-00
LIBE

Bettina VOLLATH

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju usklađenih pravila za imenovanje pravnih zastupnika za potrebe prikupljanja dokaza u kaznenim postupcima

11-11-2019 LIBE_PR(2019)642979 PE642.979v02-00
LIBE

Birgit SIPPEL

Rok za podnošenje amandmana : 27-11-2019

NACRT PREPORUKE o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, i Priloga toj odluci te Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti

28-10-2019 LIBE_PR(2019)641447 PE641.447v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Rok za podnošenje amandmana : 14-11-2019

NACRT PREPORUKE o Nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni određenih odredaba Sporazuma između Europske unije i Kneževine Lihtenštajna o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala i Priloga toj odluci te Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti

28-10-2019 LIBE_PR(2019)641450 PE641.450v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

Rok za podnošenje amandmana : 14-11-2019

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskom nalogu za dostavljanje i europskom nalogu za čuvanje elektroničkih dokaza u kaznenim stvarima

24-10-2019 LIBE_PR(2019)642987 PE642.987v01-00
LIBE

Birgit SIPPEL

Rok za podnošenje amandmana : 27-11-2019

NACRT PREPORUKE o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola između Europske unije, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona

14-10-2019 LIBE_PR(2019)642874 PE642.874v01-00
LIBE

Jadwiga WIŚNIEWSKA

Rok za podnošenje amandmana : 25-10-2019

NACRT PREPORUKE o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Protokola između Europske unije, Republike Islanda i Kraljevine Norveške uz Sporazum između Europske zajednice i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Islandu ili Norveškoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona

14-10-2019 LIBE_PR(2019)642884 PE642.884v01-00
LIBE

Jadwiga WIŚNIEWSKA

Rok za podnošenje amandmana : 22-11-2019

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije Vijeća 98/700/PUP, Uredbe (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća

19-09-2019 LIBE_PR(2019)641177 PE641.177v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Rok za podnošenje amandmana : 09-10-2019

NACRT IZVJEŠĆA o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja od strane Eurojusta Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Srbije

10-09-2019 LIBE_PR(2019)641119 PE641.119v01-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR