Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday, 21 November 2019

14-11-2019 LIBE_OJ(2019)11-21_1 PE643.216v01-00
LIBE

 

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju usklađenih pravila za imenovanje pravnih zastupnika za potrebe prikupljanja dokaza u kaznenim postupcima

11-11-2019 LIBE_PR(2019)642979 PE642.979v02-00
LIBE

Birgit SIPPEL

Rok za podnošenje amandmana : 27-11-2019

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 11. studenog 2019. - Utorak, 12. studenog 2019.

05-11-2019 LIBE_OJ(2019)11-11_1 PE643.075v01-00
LIBE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 6. studenog 2019.

30-10-2019 LIBE_OJ(2019)11-06_2 PE642.996v01-00
LIBE

 

NACRT PREPORUKE o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, i Priloga toj odluci te Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti

28-10-2019 LIBE_PR(2019)641447 PE641.447v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Rok za podnošenje amandmana : 14-11-2019

NACRT PREPORUKE o Nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni određenih odredaba Sporazuma između Europske unije i Kneževine Lihtenštajna o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala i Priloga toj odluci te Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti

28-10-2019 LIBE_PR(2019)641450 PE641.450v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

Rok za podnošenje amandmana : 14-11-2019

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 6. studenog 2019. - Četvrtak, 7. studenog 2019.

28-10-2019 LIBE_OJ(2019)11-06_1 PE643.018v01-00
LIBE

 

AMANDMANI 1 - Nacrt preporuke Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola između Europske unije, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona

25-10-2019 LIBE_AM(2019)643008 PE643.008v01-00
LIBE

Jadwiga WIŚNIEWSKA