Nacrti izvješća


Odbore se može zatražiti da sastave izvješće o zakonodavnim ili nezakonodavnim pitanjima. Od pojedinog se odbora u načelu traži da sastavi izvješće o određenom pitanju ako ono pripada području rada za koje je taj odbor nadležan. No u određenim okolnostima odbor može izraditi izvješće na vlastitu inicijativu. Za svako se izvješće među članovima odbora odabire izvjestitelj koji je zadužen za njegovo sastavljanje. Nakon što se nacrt izvješća sastavi, predstavlja ga se na sjednicama odbora, o njemu se raspravlja i članovi mogu, ako žele, predlagati izmjene. Na ovoj stranici nalaze se nacrti izvješća prije podnošenja prijedloga izmjena.
Za sve dostupne nacrte izvješća odaberite funkciju „Pretraga”.

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja i stavljanju izvan snage Direktive 2000/84/EZ

18-12-2018 TRAN_PR(2018)632060 PE 632.060v01-00
TRAN

Marita ULVSKOG

Rok za podnošenje amandmana : 28-01-2019

NACRT PREPORUKE o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Ugovora o osnivanju Prometne zajednice

05-12-2018 TRAN_PR(2018)628593 PE 628.593v01-00
TRAN

Karima DELLI

Rok za podnošenje amandmana : 16-01-2019

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije

13-11-2018 TRAN_PR(2018)630498 PE 630.498v01-00
TRAN

Karima DELLI

Rok za podnošenje amandmana : 10-12-2018

Dokumenti u spisu TRAN/8/14444

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 391/2009 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije

09-11-2018 TRAN_PR(2018)629544 PE 629.544v01-00
TRAN

Isabella DE MONTE

Rok za podnošenje amandmana : 10-12-2018

Dokumenti u spisu TRAN/8/14442

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/106/EZ o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca i stavljanju izvan snage Direktive 2005/45/EZ

29-10-2018 TRAN_PR(2018)628404 PE 628.404v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Rok za podnošenje amandmana : 30-11-2018

Dokumenti u spisu TRAN/8/13251

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkim informacijama o prijevozu tereta

25-10-2018 TRAN_PR(2018)629586 PE 629.586v01-00
TRAN

Claudia SCHMIDT

Rok za podnošenje amandmana : 04-12-2018

Dokumenti u spisu TRAN/8/13188

NACRT PREPORUKE o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, izmjene Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice o suradnji u području reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu

22-10-2018 TRAN_PR(2018)629411 PE 629.411v01-00
TRAN

Theresa GRIFFIN

Rok za podnošenje amandmana : 26-11-2018

Dokumenti u spisu TRAN/8/08428

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okružja jedinstvenog europskog pomorskog sučelja i stavljanju izvan snage Direktive 2010/65/EU

15-10-2018 TRAN_PR(2018)628380 PE 628.380v01-00
TRAN

Deirdre CLUNE

Rok za podnošenje amandmana : 20-11-2018

Dokumenti u spisu TRAN/8/13147

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/96/EZ o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture

02-10-2018 TRAN_PR(2018)628414 PE 628.414v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Rok za podnošenje amandmana : 25-10-2018

Dokumenti u spisu TRAN/8/13190

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 96/53/EZ u pogledu roka za provedbu posebnih pravila o najvećoj dopuštenoj duljini za kabine s poboljšanim aerodinamičkim radnim učinkom, energetskom učinkovitošću i sigurnošću

26-09-2018 TRAN_PR(2018)626842 PE 626.842v01-00
TRAN

Karima DELLI

Rok za podnošenje amandmana : 20-11-2018

Dokumenti u spisu TRAN/8/13178