Nacrti izvješća


Odbore se može zatražiti da sastave izvješće o zakonodavnim ili nezakonodavnim pitanjima. Od pojedinog se odbora u načelu traži da sastavi izvješće o određenom pitanju ako ono pripada području rada za koje je taj odbor nadležan. No u određenim okolnostima odbor može izraditi izvješće na vlastitu inicijativu. Za svako se izvješće među članovima odbora odabire izvjestitelj koji je zadužen za njegovo sastavljanje. Nakon što se nacrt izvješća sastavi, predstavlja ga se na sjednicama odbora, o njemu se raspravlja i članovi mogu, ako žele, predlagati izmjene. Na ovoj stranici nalaze se nacrti izvješća prije podnošenja prijedloga izmjena.
Za sve dostupne nacrte izvješća odaberite funkciju „Pretraga”.

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 92/106/EEZ o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica

21-03-2018 TRAN_PR(2018)619311 PE 619.311v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Rok za podnošenje amandmana : 16-05-2018

NACRT IZVJEŠĆA na temu Europa u pokretu: program za budućnost mobilnosti u EU-u

26-02-2018 TRAN_PR(2018)618014 PE 618.014v02-00
TRAN

István UJHELYI

Rok za podnošenje amandmana : 16-03-2018

Dokumenti u spisu TRAN/8/11552

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (preinaka)

26-02-2018 TRAN_PR(2018)618100 PE 618.100v01-00
TRAN

Bogusław LIBERADZKI

Rok za podnošenje amandmana : 27-03-2018

Dokumenti u spisu TRAN/8/11122

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1008/2008 o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici

26-01-2018 TRAN_PR(2018)606192 PE 606.192v01-00
TRAN

Claudia ȚAPARDEL

Rok za podnošenje amandmana : 16-03-2018

Dokumenti u spisu TRAN/8/08880

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 1999/62/EZ o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila

08-01-2018 TRAN_PR(2018)615363 PE 615.363v03-00
TRAN

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

Rok za podnošenje amandmana : 20-02-2018

Dokumenti u spisu TRAN/8/10069

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa

21-12-2017 TRAN_PR(2017)615504 PE 615.504v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Rok za podnošenje amandmana : 21-02-2018

Dokumenti u spisu TRAN/8/10103

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o korištenju vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta

20-12-2017 TRAN_PR(2017)615479 PE 615.479v01-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

Rok za podnošenje amandmana : 21-02-2018

Dokumenti u spisu TRAN/8/10094

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 1999/62/EZ o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila u pogledu određenih odredbi o porezima na motorna vozila

20-12-2017 TRAN_PR(2017)615498 PE 615.498v01-00
TRAN

Deirdre CLUNE

Rok za podnošenje amandmana : 20-02-2018

Dokumenti u spisu TRAN/8/10067

NACRT IZVJEŠĆA s preporukama Komisiji o manipulacijama s brojačima kilometara u motornim vozilima: revizija pravnog okvira EU-a

19-12-2017 TRAN_PR(2017)615366 PE 615.366v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

Rok za podnošenje amandmana : 07-02-2018

Dokumenti u spisu TRAN/8/09920

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa

19-12-2017 TRAN_PR(2017)615412 PE 615.412v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Rok za podnošenje amandmana : 21-02-2018

Dokumenti u spisu TRAN/8/10101