Folyamatban lévő munkák


A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, az előadó neve és az, hogy az adott bizottság az illetékes bizottság-e vagy véleménynyilvánításra kérték-e fel. A bejegyzések a Jogalkotási Figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

Keresés

Európai hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges gazdaságról

2019/2544(RSP) Aktuális állásfoglalások, 78., 81. 103. 108. és 115. cikk
ITRE

Christian EHLER [PPE] Kathleen VAN BREMPT [S&D] Zdzisław KRASNODĘBSKI [ECR] Fredrick FEDERLEY [ALDE] Benedek JÁVOR [Verts/ALE] Neoklis SYLIKIOTIS [GUE/NGL] Dario TAMBURRANO [EFDD] Barbara KAPPEL [ENF]

illetékes

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti, a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodás, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

2018/0429(NLE) Nem jogalkotási aktusok
ITRE

illetékes

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása

2018/0228(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
TRAN ITRE

Henna VIRKKUNEN [PPE] Marian-Jean MARINESCU [PPE] Pavel TELIČKA [ALDE]

illetékes

Iparpolitika

2018/2567(RSP) Aktuális állásfoglalások, 78., 81. 103. 108. és 115. cikk
ITRE

Jerzy BUZEK [PPE]

illetékes

Az európai műholdas navigációs programokról szóló, az Unió és Svájc között létrejött együttműködési megállapodás

2012/0231(NLE) Nem jogalkotási aktusok
ITRE

illetékes

2020. évi költségvetés – A háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás

2019/2010(BUD) Költségvetési eljárás
ITRE

véleménynyilvánításra felkért

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által a légi közlekedésből származó kibocsátásoknak a piaci alapú globális intézkedés végrehajtása céljából való nyomon követése, jelentése és hitelesítése érdekében elfogadott intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről

2019/2608(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
ITRE

véleménynyilvánításra felkért, megerősített együttműködés

A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról

2019/2597(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
ITRE

véleménynyilvánításra felkért, megerősített együttműködés

Hajó-fűtőolajfogyasztási globális adatgyűjtő rendszer

2019/0017(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
ITRE

véleménynyilvánításra felkért

2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Tanács és Európai Tanács

2018/2168(DEC) Mentesítési eljárás
ITRE

véleménynyilvánításra felkért - a bizottság úgy határozott, hogy nem készít véleményt