Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 papildomas nustatant prioritetinių kenkėjų sąrašą

2019/2777(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
AGRI

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl sausumos gyvūnus laikantiems ūkiams ir perykloms taikomų taisyklių, taip pat ir tam tikrų laikomų sausumos gyvūnų ir perinių kiaušinių atsekamumo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429

2019/2764(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
AGRI

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas

2018/0216(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
AGRI

Peter JAHR [PPE]

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena

2018/0217(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
AGRI

Ulrike MÜLLER [Renew]

atsakingas komitetas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams, ir (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms

2018/0218(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
AGRI

Eric ANDRIEU [S&D]

atsakingas komitetas

2016 kalendoriniais metais taikytinas tiesioginių išmokų koregavimo koeficiento, numatyto Reglamente (ES) Nr. 1306/2013, nustatymas

2016/0086(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
AGRI

atsakingas komitetas

Maisto produktų, pagamintų iš gyvūnų klonų, pateikimas rinkai

2013/0434(APP) Pritarimo procedūra
AGRI

atsakingas komitetas

Komisijos reglamentas, kuriuo dėl augalų apsaugos produktų poveikio naminėms bitėms vertinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 546/2011

2019/2776(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
AGRI

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

2019/2055(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS [S&D]

nuomonę teikiantis komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas

2019/2056(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
AGRI

nuomonę teikiantis komitetas - Komitetas nusprendė neteikti nuomonės.