Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

The next Committee Meeting will be held on:
 
►Monday, 8 September 2014
 
►from 15.00 to 18.30.
 
► meeting room: József Antall - JAN 6Q2

The agenda and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
Pristatymas ir kompetencija
 
Komitetas yra atsakingas už:
 
1.    Sąjungos ir Europos plėtros fondo biudžeto vykdymo kontrolę ir sprendimus dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kuriuos turi priimti Parlamentas, įskaitant vidinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, bei visas kitas su šiais sprendimais susijusias lydimąsias ar jų įgyvendinimo priemones;
 
2.    Sąjungos, jos institucijų ir kitų jos finansuojamų įstaigų sąskaitų ir finansinio balanso uždarymą, pateikimą ir auditą, įskaitant vėlesniam laikui perkeltinų asignavimų patvirtinimą ir likučių nustatymą;
 
3.    Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolę;
 
4.    įvairių Sąjungos finansavimo būdų, naudojamų įgyvendinant Sąjungos politiką, rentabilumo stebėseną, Biudžeto kontrolės komiteto prašymu įtraukiant specializuotus komitetus ir Biudžeto kontrolės komiteto prašymu bendradarbiaujant su specializuotais komitetais, kai nagrinėjamos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos;
 
5.    ryšius su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), sukčiavimo atvejų ir pažeidimų vykdant Sąjungos biudžetą nagrinėjimą, priemones, padėsiančias išvengti tokių atvejų ir inicijuoti jų tyrimą, griežtą Sąjungos finansinių interesų apsaugą ir atitinkamus Europos prokuroro veiksmus šioje srityje;
 
6.    santykius su Audito Rūmais, jų narių skyrimą ir jų ataskaitų vertinimą;
 
7.    Finansinį reglamentą biudžeto vykdymo, valdymo ir kontrolės aspektais.
 
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveikinimas
 
 

Sveiki atvykę į Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komitetą! Aš esu komiteto, kurio nariais šią Parlamento kadenciją yra 30 kolegų iš 17 valstybių narių, pirmininkė. Parlamento komitetai paprastai posėdžiauja kartą per mėnesį.
 
Mes kontroliuojame, kaip panaudojamos ES biudžeto lėšos (maždaug 130 mlrd. EUR per metus). Pagrindinė ES biudžeto valdytoja yra Europos Komisija, kuri išleidžia didžiąją dalį lėšų: 80 proc. valstybėse narėse ir maždaug 13 proc. visame pasaulyje. Likusi 7 proc. dalis skiriama administracinėms išlaidoms. Mūsų komitetas tikrina, ar lėšos buvo panaudotos tinkamai ir ar buvo pasiekti politikos tikslai. Kitais žodžiais tariant tikriname, ar piliečiai iš tiesų gavo papildomos naudos už tai, už ką sumokėjo.
 
Biudžeto kontrolės komitetas taip pat atsakingas už Europos kovos su sukčiavimu tarnybą ir Europos investicijų banką Liuksemburge. Mes taip pat dalyvaujame sprendžiant dėl horizontaliųjų Europos teisės aktų aspektų.
 
Labai vertiname Europos Audito Rūmų pagalbą: jų ataskaitos yra svarbus mūsų darbo pagrindas.
 
Finansų valdymas yra tarsi indikatorius – neveikia jis, vadinasi, neveikia ir daugelis kitų dalykų.
 
Daugiau informacijos rasite mūsų interneto svetainėje. Susidomėjote? Susisiekite su mumis!
 
Pagarbiai
Inge Gräßle