Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

2018/2208(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
CONT

Petri SARVAMAA [PPE]

atsakingas komitetas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba

2018/2168(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
CONT

atsakingas komitetas

Procesinių garantijų kontrolierius

2014/0173(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
CONT

atsakingas komitetas

EB ir Lichtenšteino susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su sukčiavimu

2008/0234(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
CONT

atsakingas komitetas

Europos inovacijų ir technologijos institutas (nauja redakcija)

2019/0151(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
CONT

nuomonę teikiantis komitetas

Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

2019/2028(BUD) Biudžeto sudarymo procedūra
CONT

Corina CREȚU [S&D]

nuomonę teikiantis komitetas

2020 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu

2019/2010(BUD) Biudžeto sudarymo procedūra
CONT

nuomonę teikiantis komitetas

Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas

2018/0216(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
CONT

nuomonę teikiantis komitetas

Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena

2018/0217(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
CONT

nuomonę teikiantis komitetas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams, ir (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms

2018/0218(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
CONT

nuomonę teikiantis komitetas