Nuomonių projektai


Nuomonės dėl teisėkūros pranešimų pateikiamos atsakingo komiteto parengto pranešimo pakeitimų forma, jei reikia, trumpai juos pagrindžiant. Nuomones dėl ne teisėkūros pranešimų sudaro pasiūlymai dėl tam tikrų teksto dalių. Nuomonių projektai yra nuomonės, dėl kurių komitetas dar nebalsavo. Kai komitetas patvirtiną nuomonės projektą, jis tampa nuomone ir ji toliau pateikiama komitetui, rengiančiam pranešimą. Šiame puslapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių dar nebalsuota.

Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT OPINION on the next MFF: Preparing the Parliament’s position on the MFF post-2020

12-10-2017 AFET_PA(2017)610546 PE 610.546v01-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

Pakeitimų pateikimo terminas : 23-11-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/2052(INI)

  PROJET D’AVIS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil

12-10-2017 JURI_PA(2017)606271 PE 606.271v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Pakeitimų pateikimo terminas : 23-11-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Establishing a centralised system for the identification of Member States holding conviction information on third country nationals and stateless persons (TCN) to supplement and support the European Criminal Records Information System (ECRIS-TCN system) and amending Regulation (EU) No 1077/2011

11-10-2017 BUDG_PA(2017)612106 PE 612.106v01-00
BUDG

Bernd KÖLMEL

Pakeitimų pateikimo terminas : 15-11-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the International Agreement on Olive Oil and Table Olives, 2015

10-10-2017 AGRI_PA(2017)612136 PE 612.136v01-00
AGRI

Ivan JAKOVČIĆ

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

05-10-2017 BUDG_PA(2017)612072 PE 612.072v01-00
BUDG

Jens GEIER

Pakeitimų pateikimo terminas : 12-10-2017

Susiję bylos dokumentai. BUDG/8/10386

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/0145(COD)

NUOMONĖS PROJEKTAS su rekomendacijomis Komisijai dėl tarpvalstybinių prašymų grąžinti meno kūrinius ir kultūros vertybes, pagrobtas per ginkluotus konfliktus ir karus

02-10-2017 CULT_PA(2017)610922 PE 610.922v01-00
CULT

Nikolaos CHOUNTIS

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

29-09-2017 BUDG_PA(2017)610649 PE 610.649v01-00
BUDG

Tiemo WÖLKEN

Pakeitimų pateikimo terminas : 14-11-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/0102(COD)

NUOMONĖS PROJEKTAS būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas

28-09-2017 CONT_PA(2017)606021 PE 606.021v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

Pakeitimų pateikimo terminas : 30-10-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/2052(INI)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai

28-09-2017 ECON_PA(2017)610743 PE 610.743v02-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Pakeitimų pateikimo terminas : 18-10-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/0035(COD)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimo valstybėse narėse

28-09-2017 CULT_PA(2017)610824 PE 610.824v01-00
CULT

Momchil NEKOV

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/2039(INI)