Nuomonių projektai


Nuomonės projektas – tai dokumentas, kurį parengė nuomonės referentu paskirtas Parlamento narys ir kuris pateikiamas nuomonę teikiančiam komitetui, kad šis pasiūlytų pakeitimų, ir vėliau teikiamas balsuoti.
Teisėkūros pranešimų atveju, nuomonių projektai pateikiami kaip Komisijos pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pakeitimai, prie kurių prireikus pridedami trumpi pagrindimai. Ne teisėkūros pranešimų atveju nuomonių projektai pateikiami kaip pasiūlymai, kurie, jeigu būtų priimti, perduodami pranešimą rengiančiam atsakingam komitetui, kad šis juos įtrauktų į savo pranešimą. Šiame tinklalapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių nuomonę teikiantis komitetas dar nebalsavo.
Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT OPINION on Monitoring the application of EU law 2016

21-02-2018 AFCO_PA(2018)618186 PE 618.186v01-00
AFCO

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/2273(INI)

  ENTWURF EINER STELLUNGNAHME zu „Lage in Ungarn“ (gemäß der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Mai 2017)

20-02-2018 CULT_PA(2018)618171 PE 618.171v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/2131(INL)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl 2017 m. ES teisingumo rezultatų suvestinės

12-02-2018 LIBE_PA(2018)618121 PE 618.121v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Pakeitimų pateikimo terminas : 05-03-2018

Dokumentai, susiję su procedūra 2018/2009(INI)

  NÁVRH STANOVISKA k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění)

08-02-2018 LIBE_PA(2018)616760 PE 616.760v02-00
LIBE

Branislav ŠKRIPEK

Pakeitimų pateikimo terminas : 26-02-2018

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/0128(COD)

  DRAFT OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 726/2004 as regards the location of the seat of the European Medicines Agency

08-02-2018 AFCO_PA(2018)616913 PE 616.913v01-00
AFCO

Mercedes BRESSO

Pakeitimų pateikimo terminas : 20-02-2018

Susiję bylos dokumentai. AFCO/8/11702

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/0328(COD)

  DRAFT OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 as regards the location of the seat of the European Banking Authority

08-02-2018 AFCO_PA(2018)616916 PE 616.916v01-00
AFCO

Fabio Massimo CASTALDO

Pakeitimų pateikimo terminas : 20-02-2018

Susiję bylos dokumentai. AFCO/8/11696

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/0326(COD)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasaulyje vykdomų čiabuvių tautų teisių pažeidimų, įskaitant žemės grobimą

06-02-2018 DEVE_PA(2018)618035 PE 618.035v01-00
DEVE

Maria HEUBUCH

Pakeitimų pateikimo terminas : 02-03-2018

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/2206(INI)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimo Europos Sąjungoje: septintoji Europos Komisijos ataskaita

05-02-2018 CULT_PA(2018)616606 PE 616.606v02-00
CULT

Mircea DIACONU

Pakeitimų pateikimo terminas : 27-02-2018

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/2279(INI)

POZICIJOS PAKEITIMŲ FORMA PROJEKTAS ES išorės finansavimo priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima struktūra po 2020 m.

02-02-2018 INTA_PA(2018)616876 PE 616.876v01-00
INTA

Bernd LANGE

Susiję bylos dokumentai. INTA/8/12153

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/2280(INI)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl strategijos „Europa kelyje“. Judumo ateities ES darbotvarkė

02-02-2018 ENVI_PA(2018)617993 PE 617.993v01-00
ENVI

Damiano ZOFFOLI

Pakeitimų pateikimo terminas : 22-03-2018

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/2257(INI)