Nuomonių projektai


Nuomonės dėl teisėkūros pranešimų pateikiamos atsakingo komiteto parengto pranešimo pakeitimų forma, jei reikia, trumpai juos pagrindžiant. Nuomones dėl ne teisėkūros pranešimų sudaro pasiūlymai dėl tam tikrų teksto dalių. Nuomonių projektai yra nuomonės, dėl kurių komitetas dar nebalsavo. Kai komitetas patvirtiną nuomonės projektą, jis tampa nuomone ir ji toliau pateikiama komitetui, rengiančiam pranešimą. Šiame puslapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių dar nebalsuota.

Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  PROJET D'AVIS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

22-05-2017 AGRI_PA(2017)604752 PE 604.752v01-00
AGRI

José BOVÉ

Pakeitimų pateikimo terminas : 26-06-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/0004(COD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market

22-05-2017 LIBE_PA(2017)604830 PE 604.830v01-00
LIBE

Michał BONI

Pakeitimų pateikimo terminas : 06-06-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/0280(COD)

  DRAFT OPINION on legitimate measures to protect whistle-blowers acting in the public interest when disclosing the confidential information of companies and public bodies

18-05-2017 ENVI_PA(2017)604553 PE 604.553v01-00
ENVI

Luke Ming FLANAGAN

Pakeitimų pateikimo terminas : 16-06-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2016/2224(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 182/2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers

12-05-2017 AFCO_PA(2017)604673 PE 604.673v01-00
AFCO

Pascal DURAND

  DRAFT OPINION on a proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council amending Directive 2003/87/EC to continue current limitations of scope for aviation activities and to prepare to implement a global market-based measure from 2021

11-05-2017 TRAN_PA(2017)604687 PE 604.687v01-00
TRAN

Jacqueline FOSTER

Pakeitimų pateikimo terminas : 06-06-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/0017(COD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on countering money laundering by criminal law

11-05-2017 JURI_PA(2017)604691 PE 604.691v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Pakeitimų pateikimo terminas : 08-06-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 and (EU) 2016/1624

09-05-2017 AFET_PA(2017)604668 PE 604.668v01-00
AFET

Bodil VALERO

Pakeitimų pateikimo terminas : 30-05-2017

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo

03-05-2017 ENVI_PA(2017)604565 PE 604.565v01-00
ENVI

Jytte GUTELAND

Pakeitimų pateikimo terminas : 14-06-2017

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos veiklai apribojimus ir pasirengti nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę

03-05-2017 ITRE_PA(2017)604549 PE 604.549v01-00
ITRE

Werner LANGEN

Pakeitimų pateikimo terminas : 01-06-2017

Dokumentai, susiję su procedūra 2017/0017(COD)

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė

03-05-2017 REGI_PA(2017)604609 PE 604.609v01-00
REGI

Franc BOGOVIČ