Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateiktini duomenys ir supaprastintoje paraiškoje dėl sandorių duomenų saugyklos registracijos išplėtimo pateiktini duomenys

2019/2958(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
ECON

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklų duomenų rinkimo, bendrinimo, lyginimo, prieigos prie jų ir jų išsamumo bei nuoseklumo tikrinimo veiklos standartai

2019/2957(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
ECON

atsakingas komitetas

Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, prevencija

2019/2950(RSP) Rezoliucija dėl aktualių įvykių, 78, 81, 103, 108, 115 str.
ECON

atsakingas komitetas

Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas

2019/0818(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
ECON

Irene TINAGLI [S&D]

atsakingas komitetas

Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia mažosioms įmonėms skirta schema

2018/0006(CNS) * Konsultavimosi procedūra
ECON

Inese VAIDERE [PPE]

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 ir nustatomi informacijos, teiktinos pagal pranešimo apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais reikalavimus, techniniai reguliavimo standartai

2019/2921(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
ECON

atsakingas komitetas

Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 39-ojo tarptautinio apskaitos standarto ir 7-ojo ir 9-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

2019/2912(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
ECON

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

Sąžiningas apmokestinimas skaimenizuotoje ir globalizuotoje ekonomikoje. BEPS 2.0

2019/2901(RSP) Rezoliucija dėl aktualių įvykių, 78, 81, 103, 108, 115 str.
ECON

atsakingas komitetas

Pagreitintas neteisminis užstato realizavimas

2018/0063B(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
ECON

atsakingas komitetas

Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas

2019/0817(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
ECON

Irene TINAGLI [S&D]

atsakingas komitetas