Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas

2016/0397(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
EMPL

atsakingas komitetas

Proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, and on the provisional application of an Agreement with Respect to Time Limitations on Arrangements for the Provision of Aircraft with Crew between the United States of America, the European Union, Iceland, and the Kingdom of Norway

2019/0126(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
EMPL

nuomonę teikiantis komitetas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Italija įgaliojama derėtis su Šveicarija dėl susitarimo dėl leidimo vykdyti kabotažo operacijas teikiant tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais šių dviejų šalių pasienio regionuose ir šį susitarimą sudaryti

2019/0108(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
EMPL

nuomonę teikiantis komitetas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Vokietija įgaliojama iš dalies pakeisti savo dvišalį kelių transporto susitarimą su Šveicarija, kad būtų leidžiama vykdyti kabotažo operacijas teikiant tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais šių dviejų šalių pasienio regionuose

2019/0107(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
EMPL

nuomonę teikiantis komitetas

2020 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu

2019/2010(BUD) Biudžeto sudarymo procedūra
EMPL

nuomonę teikiantis komitetas

Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymas

2018/0427(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
EMPL

nuomonę teikiantis komitetas

2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba

2018/2168(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
EMPL

nuomonę teikiantis komitetas

Europos investicijų stabilizavimo priemonės sukūrimas

2018/0212(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
EMPL

nuomonę teikiantis komitetas

Reformų rėmimo programos sukūrimas

2018/0213(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
EMPL

nuomonę teikiantis komitetas

Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa

2018/0166(APP) Pritarimo procedūra
EMPL

nuomonę teikiantis komitetas