Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Komisijos direktyva, kuria sudaromas penktasis orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašas pagal Tarybos direktyvą 98/24/EB ir iš dalies keičiama Komisijos direktyva 2000/39/EB

2019/2743(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
EMPL

atsakingas komitetas

Komisijos direktyva, kuria keičiami Tarybos direktyvos 89/656/EEB I, II ir III priedų techniniai aspektai

2019/2739(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
EMPL

atsakingas komitetas

Komisijos direktyva, kuria dėl techninio pritaikymo iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 92/29/EEB II ir IV priedai

2019/2726(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
EMPL

atsakingas komitetas

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas

2016/0397(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
EMPL

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotoji direktyva, kuria Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/2397 papildoma kompetencijos ir atitinkamų žinių bei įgūdžių standartais, taip pat praktinių egzaminų, treniruoklių patvirtinimo ir sveikatos būklės tinkamumo standartais

2019/2780(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
EMPL

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

2019/2055(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
EMPL

nuomonę teikiantis komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas

2019/2056(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
EMPL

nuomonę teikiantis komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba 

2019/2057(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
EMPL

nuomonę teikiantis komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas

2019/2058(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
EMPL

nuomonę teikiantis komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai

2019/2059(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
EMPL

nuomonę teikiantis komitetas