Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2017 m. gegužės 29 d. Bruxelles.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 129 Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl iš ES biudžeto finansuojamų NVO biudžeto kontrolės

16-03-2017 CONT_PR(2017)589138 PE 589.138v01-00
CONT

Markus PIEPER

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo

28-04-2017 ENVI_PR(2017)602843 PE 602.843v04-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Pakeitimų pateikimo terminas : 05-05-2017

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

27-04-2017 INTA_PA(2017)604521 PE 604.521v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Pakeitimų pateikimo terminas : 05-05-2017

  DRAFT OPINION on monitoring the application of EU law 2015

27-04-2017 AFCO_PA(2017)603107 PE 603.107v01-00
AFCO

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI

Pakeitimų pateikimo terminas : 12-05-2017

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kosovo bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Kosovo dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo

26-04-2017 AFET_PR(2017)603083 PE 603.083v01-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Pakeitimų pateikimo terminas : 11-05-2017

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

18-05-2017 - 09:12
ITRE IMCO Posėdis
15-05-2017 - 21:01
AFET Posėdis
15-05-2017 - 19:12
AGRI Posėdis

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra yra pagrindinė procedūra, pagal kurią Europos Sąjungos lygmeniu priimami teisės aktai.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas