Naujausios žinios

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 92

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl Tarybos sprendimo dėl Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su jo nuostatomis dėl įpareigojimų, susijusių su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose ir nusikalstamų veikų apibrėžtimi, projekto

14-04-2016 LIBE_PR(2016)580425 PE 580.425v01-00
LIBE

Martina ANDERSON

Pakeitimų pateikimo terminas : 24-05-2016

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl atitinkamų duomenų bazių tikrinimo prie išorės sienų sugriežtinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 562/2006

05-04-2016 LIBE_PR(2016)578659 PE 578.659v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Pakeitimų pateikimo terminas : 28-04-2016

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos kelionės dokumento neteisėtai ES esantiems trečiųjų šalių piliečiams grąžinti

04-04-2016 LIBE_PR(2016)578713 PE 578.713v01-00
LIBE

Jussi HALLA-AHO

Pakeitimų pateikimo terminas : 28-04-2016

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, Reglamentas (EB) Nr. 863/2007 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB

23-03-2016 LIBE_PR(2016)578803 PE 578.803v01-00
LIBE

Artis PABRIKS

Pakeitimų pateikimo terminas : 20-04-2016

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl MVĮ galimybių gauti finansavimą ir MVĮ finansavimo įvairumo didinimo kapitalo rinkų sąjungoje

22-03-2016 CULT_PA(2016)580400 PE 580.400v01-00
CULT

Luigi MORGANO

Pakeitimų pateikimo terminas : 26-04-2016

Dienos transliacijos

Stebėkite tiesiogiai transliuojamus komiteto posėdžius

Mediateka

25-05-2016 - 19:13
REGI Posėdis
25-05-2016 - 19:11
AGRI Posėdis
24-05-2016 - 16:40
BUDG Posėdis

Taikinimas ir bendras sprendimas

Taikinimas – trečiasis ir galutinis įprastos teisėkūros procedūros (ji taip pat vadinama bendro sprendimo procedūra) etapas.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas