Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2018 m. rugsėjo 24 d. Bruxelles.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 291

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prudencinių reikalavimų investicinėms įmonėms, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 1093/2010

11-04-2018 ECON_PR(2018)619410 PE 619.410v01-00
ECON

Markus FERBER

Pakeitimų pateikimo terminas : 01-06-2018

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl investicinių įmonių prudencinės priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2013/36/ES ir 2014/65/ES

11-04-2018 ECON_PR(2018)619409 PE 619.409v01-00
ECON

Markus FERBER

Pakeitimų pateikimo terminas : 01-06-2018

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Nyderlandų paraiška „EGF/2018/001 NL/Finansinių paslaugų veikla)

28-08-2018 BUDG_PR(2018)626936 PE 626.936v01-00
BUDG

Ivana MALETIĆ

Pakeitimų pateikimo terminas : 07-09-2018

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2018 projekto, III skirsnis – Komisija: Rezervo, susijusio su Turkijai teikiama parama pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP II), panaikinimas, asignavimų Europos kaimynystės priemonei (EKP) ir humanitarinei pagalbai, skiriamai kitiems neatidėliotiniems veiksmams, didinimas ir Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (INEA) etatų plano keitimas, susijęs su iniciatyvos „WiFi4EU“ įgyvendinimu

19-07-2018 BUDG_PR(2018)625537 PE 625.537v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Pakeitimų pateikimo terminas : 11-09-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija

21-06-2018 BUDG_PA(2018)623836 PE 623.836v01-00
BUDG

Jens GEIER

Pakeitimų pateikimo terminas : 13-07-2018

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

13-09-2018 - 09:15
BUDG Posėdis
13-09-2018 - 08:37
ENVI Posėdis
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Posėdis

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra yra pagrindinė procedūra, pagal kurią Europos Sąjungos lygmeniu priimami teisės aktai.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Deleguotieji aktai

Institucijų deleguotųjų aktų registras