Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2018 m. rugsėjo 24 d. Bruxelles.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 270 Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services

06-09-2018 ITRE_PA(2018)627047 PE 627.047v01-00
ITRE

Anna ZÁBORSKÁ

Pakeitimų pateikimo terminas : 26-09-2018

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų

05-09-2018 PECH_PR(2018)623935 PE 623.935v02-00
PECH

Linnéa ENGSTRÖM

Pakeitimų pateikimo terminas : 28-09-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl įgyvendinimo ataskaitos dėl Reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ES viduje ir už jos ribų

03-09-2018 TRAN_PA(2018)626972 PE 626.972v01-00
TRAN

Keith TAYLOR

Pakeitimų pateikimo terminas : 27-09-2018

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl daugiamečio Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių išteklių atkūrimo plano, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1967/2006 ir (ES) 2017/2107

03-09-2018 PECH_PR(2018)626718 PE 626.718v01-00
PECH

Marco AFFRONTE

Pakeitimų pateikimo terminas : 28-09-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimo

22-08-2018 PETI_PA(2018)623689 PE 623.689v01-00
PETI

Notis MARIAS

Pakeitimų pateikimo terminas : 12-10-2018

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

13-09-2018 - 09:15
BUDG Posėdis
13-09-2018 - 08:37
ENVI Posėdis
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Posėdis

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra yra pagrindinė procedūra, pagal kurią Europos Sąjungos lygmeniu priimami teisės aktai.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Deleguotieji aktai

Institucijų deleguotųjų aktų registras