Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2018 m. rugsėjo 27 d. Bruxelles.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 286

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014

03-09-2018 BUDG_PA(2018)625570 PE 625.570v01-00
BUDG

Inese VAIDERE

Pakeitimų pateikimo terminas : 18-09-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sudaroma Sąjungos kosmoso programa, įsteigiama Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES

03-09-2018 BUDG_PA(2018)625562 PE 625.562v01-00
BUDG

John HOWARTH

Pakeitimų pateikimo terminas : 18-09-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS Preliminarus pranešimas dėl 2021–2027 m. DFP. Parlamento pozicija siekiant susitarimo

29-08-2018 AFET_PA(2018)626911 PE 626.911v01-00
AFET

Marietje SCHAAKE

Pakeitimų pateikimo terminas : 18-09-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimo ES institucinėje struktūroje

18-07-2018 PETI_PA(2018)606045 PE 606.045v01-00
PETI

Josep-Maria TERRICABRAS

Pakeitimų pateikimo terminas : 10-09-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl įgyvendinimo ataskaitos dėl Reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ES viduje ir už jos ribų

17-07-2018 PETI_PA(2018)625385 PE 625.385v01-00
PETI

Ángela VALLINA

Pakeitimų pateikimo terminas : 06-09-2018

Dienos transliacijos

Stebėkite tiesiogiai transliuojamus komiteto posėdžius

Mediateka

25-09-2018 - 09:35
LIBE Posėdis
24-09-2018 - 18:47
ECON FEMM Posėdis
24-09-2018 - 16:16
PETI Posėdis

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra yra pagrindinė procedūra, pagal kurią Europos Sąjungos lygmeniu priimami teisės aktai.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Deleguotieji aktai

Institucijų deleguotųjų aktų registras