Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2017 m. kovo 27 d. Bruxelles.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 144 Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council regulation amending Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020

22-03-2017 BUDG_PR(2017)595622 PE 595.622v02-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Pakeitimų pateikimo terminas : 22-03-2017

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision (EU) 2015/435 on the mobilisation of the Contingency Margin

20-03-2017 BUDG_PR(2017)595627 PE 595.627v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Pakeitimų pateikimo terminas : 22-03-2017

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti

08-02-2017 BUDG_PR(2017)599628 PE 599.628v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Pakeitimų pateikimo terminas : 02-03-2017

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą

08-02-2017 BUDG_PR(2017)599626 PE 599.626v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Pakeitimų pateikimo terminas : 02-03-2017

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/1164, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos neatitikimais

02-02-2017 ECON_PR(2017)597532 PE 597.532v01-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Pakeitimų pateikimo terminas : 06-03-2017

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

23-03-2017 - 14:08
EMPL Posėdis
23-03-2017 - 14:06
LIBE Posėdis
23-03-2017 - 10:48
EMPL Posėdis

Taikinimas ir bendras sprendimas

Taikinimas – trečiasis ir galutinis įprastos teisėkūros procedūros (ji taip pat vadinama bendro sprendimo procedūra) etapas.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas