Naujausios žinios

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 130

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl privačių saugos tarnybų

26-01-2017 AFET_PR(2017)594042 PE 594.042v01-00
AFET

Hilde VAUTMANS

Pakeitimų pateikimo terminas : 16-03-2017

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl knygoms, laikraščiams ir periodiniams leidiniams taikomų pridėtinės vertės mokesčio tarifų

07-03-2017 ECON_PR(2017)599762 PE 599.762v01-00
ECON

Tom VANDENKENDELAERE

Pakeitimų pateikimo terminas : 04-04-2017

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo pabėgėlių arba papildomą apsaugą galinčių gauti asmenų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio standartų, kuriuo iš dalies keičiama 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso

06-03-2017 EMPL_PA(2017)601064 PE 601.064v01-00
EMPL

Brando BENIFEI

Pakeitimų pateikimo terminas : 28-03-2017

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 541/2014/ES

06-03-2017 EMPL_PA(2017)599609 PE 599.609v01-00
EMPL

Jérôme LAVRILLEUX

Pakeitimų pateikimo terminas : 28-03-2017

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija)

24-02-2017 LIBE_PR(2017)599751 PE 599.751v02-00
LIBE

Cecilia WIKSTRÖM

Pakeitimų pateikimo terminas : 28-03-2017

Dienos transliacijos

Stebėkite tiesiogiai transliuojamus komiteto posėdžius

Mediateka

26-04-2017 - 13:06
DEVE Posėdis
25-04-2017 - 16:28
CULT Posėdis
25-04-2017 - 16:15
PECH Posėdis

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra yra pagrindinė procedūra, pagal kurią Europos Sąjungos lygmeniu priimami teisės aktai.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas