Naujausios žinios

Kita komitetų posėdžių savaitė 2018 m. sausio 8 d. Bruxelles.

Tekstai, dėl kurių siūloma balsuoti komitetų posėdžiuose


Rezultatai : 97 Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis

11-09-2017 LIBE_PR(2017)609515 PE 609.515v01-00
LIBE

Ignazio CORRAO

Pakeitimų pateikimo terminas : 12-10-2017

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Europos Parlamento sudėties

07-09-2017 AFCO_PR(2017)608038 PE 608.038v01-00
AFCO

Danuta Maria HÜBNER, Pedro SILVA PEREIRA

Pakeitimų pateikimo terminas : 03-10-2017

  PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile

06-12-2017 ITRE_PR(2017)613549 PE 613.549v01-00
ITRE

Angelo CIOCCA

Pakeitimų pateikimo terminas : 14-12-2017

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

20-10-2017 EMPL_PA(2017)612191 PE 612.191v01-00
EMPL

Brando BENIFEI

Pakeitimų pateikimo terminas : 15-11-2017

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl būsimos DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas

20-10-2017 ITRE_PA(2017)609632 PE 609.632v01-00
ITRE

Marian-Jean MARINESCU

Pakeitimų pateikimo terminas : 14-11-2017

Dienos transliacijos

Stebėkite tiesiogiai transliuojamus komiteto posėdžius

Mediateka

07-12-2017 - 15:14
REGI Posėdis
07-12-2017 - 15:07
CONT Posėdis
07-12-2017 - 15:05
JURI Posėdis

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra yra pagrindinė procedūra, pagal kurią Europos Sąjungos lygmeniu priimami teisės aktai.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas