Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo dėl baliustardų ir turėklų komplektams, skirtiems naudoti tik statybose tik apsaugai nuo kritimo ir neveikiamiems struktūros vertikalios apkrovos, taikytinų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemų papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011

2019/2660(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
IMCO

atsakingas komitetas

Komisijos reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų motorinių transporto priemonių, kuriose sumontuotos pailgintos kabinos, ir motorinėms transporto priemonėms bei jų priekaboms skirtų aerodinaminių įtaisų ir įrangos tipo patvirtinimo reikalavimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1230/2012

2019/2735(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
IMCO

atsakingas komitetas

Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas ir privalomasis tokios atsakomybės draudimo patikrinimas

2018/0168(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
IMCO

atsakingas komitetas

Komisijos prašymų įmonėms ir įmonių asociacijoms, kad pateiktų vidaus rinkos ir susijusių sričių informaciją, teikimo sąlygų ir tvarkos nustatymas

2017/0087(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
IMCO

atsakingas komitetas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma Europos paslaugų e. kortelė ir susijusios administracinės priemonės

2016/0403(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
IMCO

atsakingas komitetas

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl Reglamentu ... [EPK reglamentas] nustatytos Europos paslaugų e. kortelės teisinės ir veikimo sistemos

2016/0402(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
IMCO

atsakingas komitetas

Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje, kuria nustatoma pranešimo apie leidimų išdavimo tvarką ir reikalavimus, susijusius su paslaugų teikimu, procedūra ir kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/123/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, įgyvendinimo užtikrinimas

2016/0398(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
IMCO

atsakingas komitetas

Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas

2019/2773(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
IMCO

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

2019/2055(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
IMCO

nuomonę teikiantis komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas

2019/2056(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
IMCO

nuomonę teikiantis komitetas