Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Komisijos direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, dėl pagrindinių SI vienetų apibrėžčių iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 80/181/EEB priedas

2019/2668(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
IMCO

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo dėl baliustardų ir turėklų komplektams, skirtiems naudoti tik statybose tik apsaugai nuo kritimo ir neveikiamiems struktūros vertikalios apkrovos, taikytinų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemų papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011

2019/2660(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
IMCO

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatant su plastikinių ir stiklinių stoglangių ir stogo liukų pralaidumu orui susijusių eksploatacinių savybių klases papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011

2019/2659(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
IMCO

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatant su išorinių žaliuzių ir markizių atsparumu vėjo apkrovai susijusių eksploatacinių charakteristikų klases papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011

2019/2655(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
IMCO

atsakingas komitetas

Komisijos reglamentas, kuriuo dėl I ir IV priedų pritaikymo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų

2019/2622(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
IMCO

atsakingas komitetas

Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas ir privalomasis tokios atsakomybės draudimo patikrinimas

2018/0168(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [ALDE]

atsakingas komitetas

Radijo įrenginių direktyva (2014/53/ES)

2018/2681(RSP) Rezoliucija dėl aktualių įvykių, 78, 81, 103, 108, 115 str.
IMCO

atsakingas komitetas

Šveicarija: visiško vidaus rinkos sukūrimo kliūtys

2018/2680(RSP) Rezoliucija dėl aktualių įvykių, 78, 81, 103, 108, 115 str.
IMCO

atsakingas komitetas

Aviacijos saugumo tikrinimo įrangos sertifikavimo Europos Sąjungoje sistema

2016/0236(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
TRAN IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT [ECR] Luis de GRANDES PASCUAL [PPE]

atsakingas komitetas

Komisijos prašymų įmonėms ir įmonių asociacijoms, kad pateiktų vidaus rinkos ir susijusių sričių informaciją, teikimo sąlygų ir tvarkos nustatymas

2017/0087(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
IMCO

Eva MAYDELL [PPE]

atsakingas komitetas