Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Komisijos reglamento, kuriuo dėl metinės, mėnesinės ir trumpojo laikotarpio mėnesinės energetikos statistikos atnaujinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos, projektas

2019/2770(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
ITRE

atsakingas komitetas

Komisijos reglamento, kuriuo nustatomas Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3924/91 numatytas pramonės produktų sąrašas PRODCOM, projektas

2019/2753(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
ITRE

atsakingas komitetas

Komisijos reglamentas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos taikymo teikiant 2020 ataskaitinių metų duomenis

2019/2752(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
ITRE

atsakingas komitetas

Europos Komisijos nario skyrimas: Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
ITRE

atsakingas komitetas

Europos inovacijų ir technologijos institutas (nauja redakcija)

2019/0151(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
ITRE

atsakingas komitetas

Europos inovacijų ir technologijos instituto (EIT) 2021–2027 m. strateginė inovacijų darbotvarkė. Europos inovacijų talentų ir inovacinių pajėgumų skatinimas

2019/0152(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
ITRE

atsakingas komitetas

Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos bendradarbiavimo susitarimas dėl civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS), kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos, Kroatijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

2018/0429(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
ITRE

atsakingas komitetas

Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo susitarimas dėl Europos palydovinės navigacijos programų

2012/0231(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
ITRE

atsakingas komitetas

Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas

2019/2773(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
ITRE

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

2019/2055(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
ITRE

nuomonę teikiantis komitetas