Nuomonių projektai


Nuomonės projektas – tai dokumentas, kurį parengė nuomonės referentu paskirtas Parlamento narys ir kuris pateikiamas nuomonę teikiančiam komitetui, kad šis pasiūlytų pakeitimų, ir vėliau teikiamas balsuoti.
Teisėkūros pranešimų atveju, nuomonių projektai pateikiami kaip Komisijos pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pakeitimai, prie kurių prireikus pridedami trumpi pagrindimai. Ne teisėkūros pranešimų atveju nuomonių projektai pateikiami kaip pasiūlymai, kurie, jeigu būtų priimti, perduodami pranešimą rengiančiam atsakingam komitetui, kad šis juos įtrauktų į savo pranešimą. Šiame tinklalapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių nuomonę teikiantis komitetas dar nebalsavo.
Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Pakeitimų pateikimo terminas : 17-09-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ataskaitų teikimo pareigų suderinimo aplinkos politikos srityje, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 86/278/EEB, 2002/49/EB, 2004/35/EB, 2007/2/EB, 2009/147/EB ir 2010/63/ES, reglamentai (EB) Nr. 166/2006 ir (ES) Nr. 995/2010 ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 338/97 ir (EB) Nr. 2173/2005

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Pakeitimų pateikimo terminas : 07-09-2018

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13525

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl autonominio vairavimo Europos transporte

18-07-2018 JURI_PA(2018)623863 PE 623.863v01-00
JURI

Emil RADEV

Pakeitimų pateikimo terminas : 06-09-2018

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13337

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 [dėl bendrųjų maistui skirtų teisės aktų], Direktyva 2001/18/EB [dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką], Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 [dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų], Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 [dėl pašarų priedų], Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 [dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų], Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 [dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu], Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 [dėl maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūros], Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 [dėl augalų apsaugos produktų] ir Reglamentas (ES) 2015/2283 [dėl naujų maisto produktų]

18-07-2018 JURI_PA(2018)625400 PE 625.400v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Pakeitimų pateikimo terminas : 07-09-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija

12-07-2018 JURI_PA(2018)625406 PE 625.406v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Pakeitimų pateikimo terminas : 06-09-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe

11-07-2018 JURI_PA(2018)625394 PE 625.394v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Pakeitimų pateikimo terminas : 07-09-2018

NUOMONĖS PROJEKTAS Globalizacijos suvaldymas. Prekybos aspektai

30-05-2018 JURI_PA(2018)622118 PE 622.118v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Pakeitimų pateikimo terminas : 29-06-2018

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/11989

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje

24-05-2018 JURI_PA(2018)621111 PE 621.111v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Pakeitimų pateikimo terminas : 29-06-2018

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/11961

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl investicinių įmonių prudencinės priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2013/36/ES ir 2014/65/ES

27-04-2018 JURI_PA(2018)621063 PE 621.063v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Pakeitimų pateikimo terminas : 01-06-2018

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/11911

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo

26-04-2018 JURI_PA(2018)621062 PE 621.062v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Pakeitimų pateikimo terminas : 01-06-2018

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/11091