Nuomonių projektai


Nuomonės projektas – tai dokumentas, kurį parengė nuomonės referentu paskirtas Parlamento narys ir kuris pateikiamas nuomonę teikiančiam komitetui, kad šis pasiūlytų pakeitimų, ir vėliau teikiamas balsuoti.
Teisėkūros pranešimų atveju, nuomonių projektai pateikiami kaip Komisijos pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pakeitimai, prie kurių prireikus pridedami trumpi pagrindimai. Ne teisėkūros pranešimų atveju nuomonių projektai pateikiami kaip pasiūlymai, kurie, jeigu būtų priimti, perduodami pranešimą rengiančiam atsakingam komitetui, kad šis juos įtrauktų į savo pranešimą. Šiame tinklalapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių nuomonę teikiantis komitetas dar nebalsavo.
Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria panaikinamas sezoninis laiko keitimas ir panaikinama Direktyva 2000/84/EB

17-01-2019 JURI_PA(2019)632863 PE 632.863v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Pakeitimų pateikimo terminas : 01-02-2019

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/14580

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl bendradarbiavimo su Europos prokuratūra ir OLAF tyrimų veiksmingumo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų

08-11-2018 JURI_PA(2018)630425 PE 630.425v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Pakeitimų pateikimo terminas : 22-11-2018

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13249

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo

07-11-2018 JURI_PA(2018)629601 PE 629.601v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Pakeitimų pateikimo terminas : 22-11-2018

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13226

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. programos „Kūrybiška Europa“, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1295/2013

24-10-2018 JURI_PA(2018)629537 PE 629.537v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Pakeitimų pateikimo terminas : 27-11-2018

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13638

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas

12-10-2018 JURI_PA(2018)628681 PE 628.681v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Pakeitimų pateikimo terminas : 16-11-2018

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/14158

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl „Europos socialinio fondo +“ (ESF+)

12-10-2018 JURI_PA(2018)628700 PE 628.700v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Pakeitimų pateikimo terminas : 25-10-2018

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/14009

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo

27-09-2018 JURI_PA(2018)628386 PE 628.386v01-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Pakeitimų pateikimo terminas : 24-10-2018

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13033

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisių ir vertybių programos

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE 627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Pakeitimų pateikimo terminas : 15-10-2018

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13639

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Pakeitimų pateikimo terminas : 17-09-2018

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13636

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ataskaitų teikimo pareigų suderinimo aplinkos politikos srityje, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 86/278/EEB, 2002/49/EB, 2004/35/EB, 2007/2/EB, 2009/147/EB ir 2010/63/ES, reglamentai (EB) Nr. 166/2006 ir (ES) Nr. 995/2010 ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 338/97 ir (EB) Nr. 2173/2005

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Pakeitimų pateikimo terminas : 07-09-2018

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13525