Nuomonės


Jeigu komitetas mano, kad kitam komitetui perduoto rengti pranešimo klausimai patenka ir į jo kompetencijos sritį, jis gali prašyti būti pripažintas nuomonę teikiančiu komitetu (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis). Priimta nuomonė perduodama atsakingam komitetui ir jis dėl jos balsuoja. Susijusio komiteto pateiktus pakeitimus (54 straipsnis), priskiriamus išimtinei šio komiteto kompetencijai, atsakingas komitetas turi patvirtinti be balsavimo. Visos nuomonės ir pozicijos pakeitimų forma, kurias priėmė nuomonę teikiantis komitetas, turi būti pridėtos prie galutinio pranešimo. Šiame tinklalapyje pateikiamos komitetų priimtos nuomonės.
Nuomonių ir pozicijų pakeitimų forma galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija

06-11-2018 JURI_AD(2018)625406 PE 625.406v03-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/12597

  OPINION - Opinion on the legal basis for the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of persons reporting on breaches of Union law

25-10-2018 JURI_AL(2018)629554 PE 629.554v01-00
JURI

Axel VOSS

NUOMONĖ dėl autonominio vairavimo Europos transporte

16-10-2018 JURI_AD(2018)623863 PE 623.863v02-00
JURI

Emil RADEV

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13337

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe

15-10-2018 JURI_AD(2018)625394 PE 625.394v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/12693

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain amending Regulation (EC) No 178/2002 [on general food law], Directive 2001/18/EC [on the deliberate release into the environment of GMOs], Regulation (EC) No 1829/2003 [on GM food and feed], Regulation (EC) No 1831/2003 [on feed additives], Regulation (EC) No 2065/2003 [on smoke flavourings], Regulation (EC) No 1935/2004 [on food contact materials], Regulation (EC) No 1331/2008 [on the common authorisation procedure for food additives, food enzymes and food flavourings], Regulation (EC) No 1107/2009 [on plant protection products] and Regulation (EU) No 2015/2283 [on novel foods]

15-10-2018 JURI_AD(2018)625400 PE 625.400v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/12788

NUOMONĖ - Opinion by the Committee on Legal Affairs on the state of the debate on the Future of Europe – 2018/2094(INI)

12-10-2018 JURI_AL(2018)628659 PE 628.659v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje

27-09-2018 JURI_AD(2018)621111 PE 621.111v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/11961

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ataskaitų teikimo pareigų suderinimo aplinkos politikos srityje, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 86/278/EEB, 2002/49/EB, 2004/35/EB, 2007/2/EB, 2009/147/EB ir 2010/63/ES, reglamentai (EB) Nr. 166/2006 ir (ES) Nr. 995/2010 ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 338/97 ir (EB) Nr. 2173/2005

27-09-2018 JURI_AD(2018)626921 PE 626.921v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13525

NUOMONĖ - Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Komisijos prašymų įmonėms ir įmonių asociacijoms, kad pateiktų vidaus rinkos ir susijusių sričių informaciją, teikimo sąlygos ir tvarka, teisinio pagrindo

11-09-2018 JURI_AL(2018)627569 PE 627.569v02-00
JURI

Axel VOSS

NUOMONĖ - Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sveikatos technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2011/24/ES, teisinio pagrindo

11-09-2018 JURI_AL(2018)627727 PE 627.727v01-00
JURI

Axel VOSS