Nuomonės


Jeigu komitetas mano, kad kitam komitetui perduoto rengti pranešimo klausimai patenka ir į jo kompetencijos sritį, jis gali prašyti būti pripažintas nuomonę teikiančiu komitetu (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis). Priimta nuomonė perduodama atsakingam komitetui ir jis dėl jos balsuoja. Susijusio komiteto pateiktus pakeitimus (54 straipsnis), priskiriamus išimtinei šio komiteto kompetencijai, atsakingas komitetas turi patvirtinti be balsavimo. Visos nuomonės ir pozicijos pakeitimų forma, kurias priėmė nuomonę teikiantis komitetas, turi būti pridėtos prie galutinio pranešimo. Šiame tinklalapyje pateikiamos komitetų priimtos nuomonės.
Nuomonių ir pozicijų pakeitimų forma galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

NUOMONĖ - Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES, teisinio pagrindo

03-04-2019 JURI_AL(2019)637262 PE 637.262v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

NUOMONĖ - Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, teisinio pagrindo

03-04-2019 JURI_AL(2019)637500 PE 637.500v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

NUOMONĖ - Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, teisinio pagrindo

03-04-2019 JURI_AL(2019)637501 PE 637.501v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

NUOMONĖ - Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos teisinio pagrindo

25-03-2019 JURI_AL(2019)637335 PE 637.335v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

NUOMONĖ - Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energijos sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2005/89/EB, teisinio pagrindo

07-03-2019 JURI_AL(2019)636055 PE 636.055v04-00
JURI

Gilles LEBRETON

NUOMONĖ - Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija teisinio pagrindo

07-03-2019 JURI_AL(2019)636294 PE 636.294v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

NUOMONĖ - Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/ES dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones teisinio pagrindo

07-03-2019 JURI_AL(2019)636307 PE 636.307v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria panaikinamas sezoninis laiko keitimas ir panaikinama Direktyva 2000/84/EB

21-02-2019 JURI_AD(2019)632863 PE 632.863v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/14580

NUOMONĖ - Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimo teisinio pagrindo

19-02-2019 JURI_AL(2019)636054 PE 636.054v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

NUOMONĖ - Laiško forma išdėstyta nuomonė dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimą, projekto

30-01-2019 JURI_AL(2019)632952 PE 632.952v02-00
JURI

Joëlle BERGERON