Nuomonės


Jeigu komitetas mano, kad kitam komitetui perduoto rengti pranešimo klausimai patenka ir į jo kompetencijos sritį, jis gali prašyti būti pripažintas nuomonę teikiančiu komitetu (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis). Priimta nuomonė perduodama atsakingam komitetui ir jis dėl jos balsuoja. Susijusio komiteto pateiktus pakeitimus (54 straipsnis), priskiriamus išimtinei šio komiteto kompetencijai, atsakingas komitetas turi patvirtinti be balsavimo. Visos nuomonės ir pozicijos pakeitimų forma, kurias priėmė nuomonę teikiantis komitetas, turi būti pridėtos prie galutinio pranešimo. Šiame tinklalapyje pateikiamos komitetų priimtos nuomonės.
Nuomonių ir pozicijų pakeitimų forma galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  OPINION - Opinion on the legal basis of the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Asylum and Migration Fund (AMF)

19-02-2019 JURI_AL(2019)636054 PE 636.054v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

NUOMONĖ - Laiško forma išdėstyta nuomonė dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimą, projekto

30-01-2019 JURI_AL(2019)632952 PE 632.952v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl bendradarbiavimo su Europos prokuratūra ir OLAF tyrimų veiksmingumo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų

25-01-2019 JURI_AD(2019)630425 PE 630.425v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13249

NUOMONĖ - Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės, teisinio pagrindo

24-01-2019 JURI_AL(2019)634499 PE 634.499v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo

20-12-2018 JURI_AD(2018)629601 PE 629.601v04-00
JURI

Joëlle BERGERON

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13226

NUOMONĖ - Nuomonė dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje teisinio pagrindo

19-12-2018 JURI_AL(2018)632053 PE 632.053v01-00
JURI

Axel VOSS

NUOMONĖ - nuomonė dėl visapusiškos Europos pramonės politikos dirbtinio intelekto ir robotikos srityje

12-12-2018 JURI_AL(2018)631777 PE 631.777v01-00
JURI

Mady DELVAUX

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas

11-12-2018 JURI_AD(2018)628681 PE 628.681v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/14158

NUOMONĖ - Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo

06-12-2018 JURI_AL(2018)631927 PE 631.927v01-00
JURI

Axel VOSS

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo

27-11-2018 JURI_AD(2018)628386 PE 628.386v02-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13033