Leidiniai

Leidiniai

 

Order of business / Ordre des travaux

 

Voting lists

 

Practices relating to the waiver and defence of immunity

 

Timetables

 

Activity report/Stocktaking

 • Преглед на дейността на парламентарната комисия през седмия парламентарен мандат activity report
 • Přehled činnosti parlamentního výboru v průběhu sedmého volebního období activity report
 • Bestandsaufnahme der Tätigkeiten des Ausschüsses des Europäischen Parlaments in der siebten Wahlperiode activity report
 • Απολογισμός των δραστηριοτήτων της κοινοβουλευτικής επιτροπής κατά τη διάρκεια της 7ης κοινοβουλευτικής περιόδου activity report
 • Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature activity report
 • Balance de las actividades de las comisiones parlamentarias durante la séptima legislatura activity report
 • Arvio parlamentin valiokuntien toiminnasta 7. vaalikaudella activity report
 • Bilan des activités des commissions parlementaires au cours de la 7e législature activity report
 • Helyzetfelmérés a parlamenti bizottság 7. parlamenti ciklusban végzett tevékenységeiről activity report
 • Riepilogodelle attività parlamentari della commissione durante lasettima legislatura activity report
 • Apžvalga: parlamentinių komitetų veikla septintosios kadencijos metu activity report
 • Rendikont tal-attivitajiet tal-kumitati parlamentari matul is-seba' leġiżlatura activity report
 • Podsumowanie działań komisji parlamentarnej podczas siódmej kadencji activity report
 • Balanço das atividades da comissão parlamentar durante a sétima legislatura activity report
 • Bilanțul activităților comisiei parlamentare din cursul celei de a șaptea legislaturi activity report
 • Inventering av utskottets verksamhet under den sjunde valperioden activity report
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveiki atvykę į Teisės reikalų komiteto interneto svetainę
 
 

Komitetas atsakingas už intelektinę nuosavybę ir šios kadencijos laikotarpiu spręs klausimus, susijusius su nuostatų dėl ES prekės ženklų reforma, komercinėmis paslaptimis ir autorių teisių ateitimi, atsižvelgdamas į savo ankstesnį darbą skaitmeninių teisių valdymo ir autorių teisių informacinėje visuomenėje klausimais.
 
Kalbant apie bendrovių teisę, jo svarbiausi prioritetai apims darbo, susijusio su naujomis taisyklėmis nemokumo srityje, užbaigimą ir naujo pasiūlymo dėl vienanarių privačių ribotos atsakomybės bendrovių svarstymą. Tuo pat metu komitetas toliau skirs dėmesio piliečiams, šeimoms ir įmonėms vidaus rinkoje: ketinama peržiūrėti tarptautinės privatinės teisės nuostatas dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis (įskaitant vaikų grobimą), pripažinimo bei vykdymo ir pasiūlymą dėl ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros atnaujinimo.
 
Pagaliau komitetas padeda visam Parlamentui susidaryti informacija pagrįstą nuomonę apie įvairius itin techninio pobūdžio klausimus, be kita ko, patardamas, kada naudoti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, užtikrindamas, kad būtų tinkamai atsižvelgta į nacionalinių parlamentų indėlį pagal subsidiarumo mechanizmą, ir priimdamas sprendimus dėl Parlamento interesų gynimo teisme.
 
Tikiuosi, kad šioje interneto svetainėje rasite pakankamai informacijos, ir norėčiau padėkoti už tai, kad domitės Teisės reikalų komiteto veikla.
 
Pirmininkas Pavel Svoboda