Pranešimai


Kai pranešimo projektas pateikiamas komitetui, nariai iki nustatyto termino gali siūlyti pakeitimus. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Kai pranešimo projektas iš dalies pakeičiamas ir dėl jo galutinai nubalsuojama, jis tampa pranešimu, kuris bus pristatomas plenariniame posėdyje. Šiame puslapyje pateikiami komitete patvirtinti galutiniai pranešimai.
Pranešimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisingumo programos

06-02-2019 A8-0068/2019 PE 630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

PAKEITIMAI

Susiję bylos dokumentai. CJ03/8/13979

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (kodifikuota redakcija)

29-01-2019 A8-0037/2019 PE 629.749v02-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

ERRATA/ADDENDA
ERR01

Susiję bylos dokumentai. JURI/8/13992