Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Komisijos direktyva, kuria dėl techninio pritaikymo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/54/EB I, III, V ir VI priedai

2019/2744(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
JURI

atsakingas komitetas

Prašymas atšaukti José Manuelio Fernandeso (José Manuel Fernandes) imunitetą

2019/2005(IMM) Imunitetas
JURI

Ibán GARCIA DEL BLANCO [S&D]

atsakingas komitetas

Valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai

2017/0035(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
JURI

atsakingas komitetas

Europos Sąjungos ir Kazachstano Respublikos prekyba tam tikrais plieno gaminiais (kodifikuota redakcija)

2015/0082(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
JURI

atsakingas komitetas

Sezoninio laiko keitimo panaikinimas

2018/0332(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
JURI

[PPE]

nuomonę teikiantis komitetas

Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 1-ojo, 8-ojo, 34-ojo, 37-ojo ir 38-ojo tarptautinių apskaitos standartų, 2-ojo, 3-iojo ir 6-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto 12-ojo, 19-ojo, 20-ojo ir 22-ojo aiškinimų ir Nuolatinio aiškinimo komiteto 32-ojo aiškinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (Tekstas svarbus EEE)

2019/2782(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
JURI

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 1-ojo ir 8-ojo tarptautinių apskaitos standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

2019/2781(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
JURI

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

2019/2055(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
JURI

nuomonę teikiantis komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas

2019/2056(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
JURI

nuomonę teikiantis komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba 

2019/2057(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
JURI

nuomonę teikiantis komitetas