Pranešimų projektai


Komitetų gali būti prašoma parengti pranešimą teisėkūros ar ne teisėkūros klausimais. Paprastai komiteto bus prašoma parengti pranešimą konkrečiu klausimu, susijusiu su politikos sritimi, už kurią jis atsakingas. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis komitetas gali parengti pranešimą savo iniciatyva. Kiekvienu atveju iš komiteto narių išrenkamas už pranešimo parengimą atsakingas pranešėjas. Parengtas pranešimo projekto tekstas pateikiamas ir svarstomas per komiteto posėdžius, o komiteto nariai, jei nori, gali pateikti pakeitimų. Šiame puslapyje pateikiami pranešimų projektai be pakeitimų.
Pranešimų projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais sudarymo projekto

14-10-2019 LIBE_PR(2019)642874 PE642.874v01-00
LIBE

Jadwiga WIŚNIEWSKA

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo, pateikto valstybėje narėje arba Islandijoje ar Norvegijoje, nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų Europos Sąjungos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais sudarymo

14-10-2019 LIBE_PR(2019)642884 PE642.884v01-00
LIBE

Jadwiga WIŚNIEWSKA

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai Nr. 98/700/TVR, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1624

19-09-2019 LIBE_PR(2019)641177 PE641.177v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Pakeitimų pateikimo terminas : 09-10-2019

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Serbijos bendradarbiavimo susitarimą, projekto

10-09-2019 LIBE_PR(2019)641119 PE641.119v01-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Airijoje pradžios projekto

25-07-2019 LIBE_PR(2019)638778 PE638.778v01-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR