Pagrindinis puslapis

 
Naujausios žinios
 
Next LIBE committee meetings

Next LIBE committee meetings will take place on:
 
Thursday 10 April 2014, 9.00 – 12.30 in room Paul-Henri Spaak (PHS) P3C050.
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 
***
 
LIBE Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens: Edward Snowden's testimony

   
 
Svarbūs įvykiai
Visi pranešimai  
Study: EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration. It describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency.

   
Report on the LIBE delegation to Italy and debate on the prison conditions in EU

On 10 April from 11.10 to 12.00 in room Paul Henri Spaak (PHS) P3C050, the LIBE Committee will hold a general debate on the prison conditions in EU Member States. The report on the LIBE delegation to Italy on 26-28 March will also be presented. The aim of the delegation was to gather information on the prisons system in Italy. The delegation visited three prisons in Rome and Naples and had several meetings with Italian authorities and organisations, in order to assess detainees' rights and conditions, pre-trial and prison regime for foreigners and the execution of sentences.

   
Exchange of views with Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator

On 31 March at 15.45 in room JAN 4Q2, the LIBE Committee had an exchange of views with Mr Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator on anti-terrorism and security-related issues.

   
Exchange of views with Vice-President Neelie Kroes on Internet Governance

On 31 March 2014, at 17.00 in room József Antall (JAN) 4Q2, the LIBE Committee hold an exchange of views with Vice-President Neelie Kroes, Commissioner for the Digital Agenda for Europe on the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, on Internet Policy and Governance - Europe's role in shaping the future of Internet Governance (Text with EEA relevance).

   
 
Pristatymas ir kompetencija
 
Komitetas yra atsakingas už:
 
1. piliečių teisių, žmogaus teisių ir pagrindinių teisių apsaugą Sąjungoje teritorijoje, įskaitant mažumų apsaugą, kaip nustatyta sutartyse ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;
 
2. priemones kovojant prieš visų formų diskriminaciją, išskyrus diskriminaciją dėl lyties arba diskriminaciją darbo vietoje ir darbo rinkoje;
 
3. teisės aktus dėl viešumo ir fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis;
 
4. laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės sukūrimą ir plėtrą, ypač:
a)    priemones, susijusias su asmenų atvykimu ir judėjimu, prieglobsčiu, migracija,
b)    priemones, susijusias su integruotu išorės sienų valdymu,
c)    priemones, susijusias su policijos ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose;
 
5. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centrą ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą, Europolą, Eurojustą, Europos policijos kolegiją (Cepol) ir kitas įstaigas ir agentūras šioje srityje;
 
6. akivaizdžios rizikos, kada valstybė narė gali rimtai pažeisti visoms valstybėms narėms bendrus principus, nustatymą.
 
Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveikinimo kalba
 
 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas atsako už didžiąją dalį politikos sričių, susijusių su Europos Sąjungos kuriamos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės (toliau – LSTE), teisėkūros ir demokratine priežiūra (ES sutarties 3 straipsnis). Šios politikos sritys susijusios su Pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimu ES teritorijoje ir su Europos pilietybės reikšmės didinimu.
 
Europos Sąjunga savo veiklą šioje srityje vykdo kartu su įsipareigojusiomis valstybėmis narėmis, jų nacionaliniais parlamentais, teisėsaugos organais ir pilietine visuomene. Taigi, laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė galėtų tapti naujos ES teisinės tvarkos įsigaliojus Lisabonos sutarčiai pagrindu; taip pat būtų visiškai gerbiama nacionalinė teisinė tvarka (SESV 67 straipsnis).
 
Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus buvo priimta daugiametė strategija (vadinamoji 2010–2014 m. Stokholmo programa), kurioje numatyti keli strateginiai teisėkūros ir veiklos tikslai, labai susiję su pilietybe, skaidrumu, duomenų apsauga, kova su diskriminacija, judėjimo laisvės užtikrinimu, valstybinių sienų apsauga, migracija, prieglobsčiu ir policijos bendradarbiavimu, tačiau šis sąrašas nėra baigtinis.
 
Norint geriau pasiekti šiuos tikslus tokiose svarbiose srityse būtinai reikia ES institucijų, valstybių narių ir Europos piliečių tarpusavio pasitikėjimo ir aktyvesnio dalyvavimo. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas savo ruožtu padarys viską, ką gali siekdamas vaisingo dialogo su visomis suinteresuotomis šalimis, kad Sutarčių ir Pagrindinių teisių chartijos tikslai būtų visiškai pasiekti.
 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR