Pakeitimai


Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus (įskaitant biudžeto pakeitimus). Komitetas nustato terminą, iki kurio turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teksto projektą ir tik tuomet jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

PAKEITIMAI 1 - 37 - Nuomonės projektas - Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

24-07-2017 REGI_AM(2017)609366 PE 609.366v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/09509

PAKEITIMAI 1 - 92 - Nuomonės projektas - Euro zonos ekonominė politika

19-07-2017 REGI_AM(2017)608121 PE 608.121v01-00
REGI

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/10270

  AMENDMENTS 1 - 231 - Draft report - Deployment of cohesion policy instruments by regions to address demographic change

03-07-2017 REGI_AM(2017)606298 PE 606.298v01-00
REGI

Iratxe GARCÍA PÉREZ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/08006

PAKEITIMAI 1 - 3 - Nuomonės projektas - Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės įsteigimas

02-06-2017 REGI_AM(2017)605980 PE 605.980v01-00
REGI

Franc BOGOVIČ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/09338

PAKEITIMAI 1–293 - Pranešimo projektas - dėl Europos Sąjungos atokiausių regionų sanglaudos ir plėtros skatinimo. SESV 349 straipsnio taikymas

12-04-2017 REGI_AM(2017)602988 PE 602.988v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/08012

PAKEITIMAI 1–301 - Pranešimo projektas - dėl ES sanglaudos politikos po 2020 m. pagrindinių elementų

04-04-2017 REGI_AM(2017)602804 PE 602.804v02-00
REGI

Kerstin WESTPHAL

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/08792

PAKEITIMAI 1–153 - Pranešimo projektas - dėl didesnio partnerių dalyvavimo ir matomumo užtikrinant Europos struktūrinių ir investicijų fondų veiksmingumą

29-03-2017 REGI_AM(2017)602788 PE 602.788v01-00
REGI

Daniel BUDA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/08468

PAKEITIMAI 1–93 - Pranešimo projektas - dėl techninės paramos įgyvendinant sanglaudos politiką ateities perspektyvų

24-03-2017 REGI_AM(2017)602727 PE 602.727v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/08466

PAKEITIMAI 27 - 274 - Nuomonės projektas - dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2012/2002, (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 541/2014/ES

13-03-2017 REGI_AM(2017)601045 PE 601.045v01-00
REGI

Constanze KREHL

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/07923

PAKEITIMAI 1 - 82 - Nuomonės projektas - Interneto junglumas siekiant augimo, konkurencingumo ir sanglaudos. Europos gigabitinė visuomenė ir 5G

14-02-2017 REGI_AM(2017)599708 PE 599.708v01-00
REGI

Andrew LEWER

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/08474