Pakeitimai


Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus (įskaitant biudžeto pakeitimus). Komitetas nustato terminą, iki kurio turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teksto projektą ir tik tuomet jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

PAKEITIMAI 1 - 90 - Pasiūlymo dėl rezoliucijos projektas - Vėlavimas įgyvendinant ESI fondų veiksmų programas. Poveikis sanglaudos politikai ir tolesni veiksmai

05-01-2017 REGI_AM(2017)595758 PE 595.758v02-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

PAKEITIMAI 1–51 - Nuomonės projektas - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2017 m. metinė augimo apžvalga

16-12-2016 REGI_AM(2016)595663 PE 595.663v01-00
REGI

Krzysztof HETMAN

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/08477

PAKEITIMAI 1 - 55 - Nuomonės projektas - 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

13-12-2016 REGI_AM(2016)595664 PE 595.664v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/07185

PAKEITIMAI 1 - 57 - Nuomonės projektas - Žvejybos laivyno atokiausiuose regionuose valdymas

12-12-2016 REGI_AM(2016)594122 PE 594.122v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/05602

PAKEITIMAI 1–78 - Nuomonės projektas - Metinis pranešimas dėl 2015 m. EIB finansinės veiklos kontrolės

08-12-2016 REGI_AM(2016)595507 PE 595.507v01-00
REGI

Ivan JAKOVČIĆ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/06694

PAKEITIMAI 1–60 - Nuomonės projektas - 2015 m. metinė ataskaita „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“

17-11-2016 REGI_AM(2016)594027 PE 594.027v02-00
REGI

Michela GIUFFRIDA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/06689

PAKEITIMAI 1 - 40 - Nuomonės projektas - Integruota Europos Sąjungos Arkties politika

18-10-2016 REGI_AM(2016)592284 PE 592.284v01-00
REGI

Jens NILSSON

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/07815

PAKEITIMAI 59 - 263 - Pranešimo projektas - dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2017–2020 m. struktūrinių reformų rėmimo programos sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1303/2013 ir (ES) Nr. 1305/2013

20-09-2016 REGI_AM(2016)589217 PE 589.217v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ, Constanze KREHL

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/05171

PAKEITIMAI 1 - 249 - Pranešimo projektas - Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas: pranešimo vertinimas pagal BNR 16 straipsnio 3 dalį

19-09-2016 REGI_AM(2016)589248 PE 589.248v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/07019

PAKEITIMAI 1 - 96 - Nuomonės projektas - Europos strateginių investicijų fondo įgyvendinimas

16-09-2016 REGI_AM(2016)589290 PE 589.290v01-00
REGI

Mercedes BRESSO

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/06322