Pakeitimai


Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus (įskaitant biudžeto pakeitimus). Komitetas nustato terminą, iki kurio turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teksto projektą ir tik tuomet jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

PAKEITIMAI 1 - 356 - Pranešimo projektas - dėl ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimo Europos Sąjungoje: septintoji Europos Komisijos ataskaita

28-02-2018 REGI_AM(2018)618191 PE 618.191v01-00
REGI

Marc JOULAUD

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/11512

PAKEITIMAI 1–131 - Pranešimo projektas - dėl sanglaudos politikos ir teminio tikslo „tvaraus transporto skatinimas ir silpnųjų vietų pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas“ (Bendrųjų nuostatų reglamento 9 straipsnio 7 punktas) įgyvendinimo

27-02-2018 REGI_AM(2018)618311 PE 618.311v01-00
REGI

Andrey NOVAKOV

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/11689

PAKEITIMAI 1 - 55 - Nuomonės projektas - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2018 m. metinė augimo apžvalga

01-02-2018 REGI_AM(2018)616878 PE 616.878v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/11299

PAKEITIMAI 1 - 37 - Nuomonės projektas - dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

31-01-2018 REGI_AM(2018)616875 PE 616.875v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/10620

PAKEITIMAI 1 - 173 - Pranešimo projektas - dėl mažiau išsivysčiusių regionų ES

19-12-2017 REGI_AM(2017)615495 PE 615.495v01-00
REGI

Michela GIUFFRIDA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/10527

PAKEITIMAI 1 - 146 - Pranešimo projektas - dėl ES regionų ir miestų vaidmens įgyvendinant Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos (COP 21)

14-12-2017 REGI_AM(2017)615459 PE 615.459v01-00
REGI

Ángela VALLINA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/09064

PAKEITIMAI 1 - 76 - Nuomonės projektas - Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita

27-10-2017 REGI_AM(2017)612287 PE 612.287v01-00
REGI

Ivana MALETIĆ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/09948

PAKEITIMAI 1–63 - Nuomonės projektas - dėl spartesnio švarios energetikos inovacijų kūrimo ir diegimo

23-10-2017 REGI_AM(2017)612168 PE 612.168v01-00
REGI

Monika SMOLKOVÁ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/10147

PAKEITIMAI 1 - 154 - Pranešimo projektas - dėl ES makroregioninių strategijų įgyvendinimo

18-09-2017 REGI_AM(2017)610660 PE 610.660v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/09434

PAKEITIMAI 20 - 240 - Nuomonės projektas - dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

18-09-2017 REGI_AM(2017)610669 PE 610.669v01-00
REGI

Krzysztof HETMAN

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/10037