Pakeitimai

Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus. Komitetas nustato terminą, kada turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teisėkūros akto projektą ir tik tada jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PAKEITIMAI 1–6 - Nuomonės projektas - Derybos dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP): įgyta patirtis ir tolesni veiksmai

Datą : 12-02-2014

Nuoroda :

REGI_AM(2014)529724 PE 529.724v01-00
REGI

Jan OLBRYCHT

Susiję bylos dokumentai. REGI/7/15037

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PAKEITIMAI 1 - 9 - Nuomonės projektas - 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

Datą : 20-01-2014

Nuoroda :

REGI_AM(2014)526138 PE 526.138v02-00
REGI

Georgios STAVRAKAKIS

Susiję bylos dokumentai. REGI/7/13873

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PAKEITIMAI 1–158 - Pranešimo projektas - dėl atokiausių regionų galimybių gerinimo kuriant ES struktūrinių fondų ir kitų ES programų sąveiką

Datą : 08-01-2014

Nuoroda :

REGI_AM(2014)526234 PE 526.234v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Susiję bylos dokumentai. REGI/7/13726

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PAKEITIMAI 19–88 - Pranešimo projektas - dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo fondą

Datą : 08-01-2014

Nuoroda :

REGI_AM(2014)526240 PE 526.240v01-00
REGI

Rosa ESTARÀS FERRAGUT

Susiję bylos dokumentai. REGI/7/13488

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PAKEITIMAI 9 - 25 - Nuomonės projektas - Bendra elektroninių ryšių rinka

Datą : 20-12-2013

Nuoroda :

REGI_AM(2013)526200 PE 526.200v01-00
REGI

François ALFONSI

Susiję bylos dokumentai. REGI/7/13796

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PAKEITIMAI 7–50 - Nuomonės projektas - dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl makroekonominio disbalanso procedūrai būtinų statistinių duomenų teikimo ir kokybės

Datą : 10-12-2013

Nuoroda :

REGI_AM(2013)524765 PE 524.765v01-00
REGI

Ivars GODMANIS

Susiję bylos dokumentai. REGI/7/13004

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PAKEITIMAI 1–42 - Pranešimo projektas - Europos Komisijos sanglaudos politikos 7-osios ir 8-osios pažangos ataskaitos ir 2013 m. strateginė ataskaita dėl programų įgyvendinimo 2007–2013 m.

Datą : 03-12-2013

Nuoroda :

REGI_AM(2013)524733 PE 524.733v01-00
REGI

Vilja SAVISAAR-TOOMAST

Susiję bylos dokumentai. REGI/7/11646

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PAKEITIMAI 1–19 - Nuomonės projektas - dėl ilgalaikio Europos ekonomikos finansavimo

Datą : 28-11-2013

Nuoroda :

REGI_AM(2013)524652 PE 524.652v01-00
REGI

Joachim ZELLER

Susiję bylos dokumentai. REGI/7/13716

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PAKEITIMAI 10–27 - Nuomonės projektas - dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės

Datą : 28-11-2013

Nuoroda :

REGI_AM(2013)524654 PE 524.654v01-00
REGI

Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Susiję bylos dokumentai. REGI/7/13380

Dokumentai :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PAKEITIMAI 1–67 - Pranešimo projektas - dėl pažangiųjų elektros energijos tinklų kūrimo pasekmių vietos ir regioniniu lygmenimis

Datą : 28-11-2013

Nuoroda :

REGI_AM(2013)524656 PE 524.656v01-00
REGI

Elisabeth SCHROEDTER

Susiję bylos dokumentai. REGI/7/13171

Dienos transliacijos
 
Šiandien transliacijų nėra  
Mediateka
 
Sveikinimo kalba
 
 

Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje nurodoma, kad Sąjunga „skatina ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą bei valstybių narių solidarumą“. Šiuo tikslu struktūrinių fondų lėšos naudojamos siekiant remti visapusiškai parengtą regioninės plėtros politiką, kurios įgyvendinimas susijęs su kitų sričių, būtent mokslinių tyrimų, energetikos ir transporto, politika.
 
Mano vadovaujamas Regioninės plėtros komitetas atsakingas už tai, kad Sąjunga ir jos valstybės narės plėtotų ekonomikos politiką taip, jog būtų lengviau siekti šio tikslo. Taigi mes glaudžiai bendradarbiaujame su Sąjungai pirmininkaujančia valstybe nare, Taryba, Europos Komisija ir ES patariamaisiais organais, kaip antai Regionų komitetu ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, taip pat su daugeliu kitų regioninių ir vietos organizacijų.
 
50 komiteto nariai ir 50 pavaduojantys nariai atstovauja visoms Europos Parlamento politinėms frakcijoms, o jų koordinatoriai, bendradarbiaudami su komiteto biuru, organizuoja mūsų veiklą.
 
Šiame tinklalapyje rasite išsamią informaciją apie mūsų teisėkūros ir politinę veiklą, taip pat internetu „EP Live“ galėsite stebėti komiteto posėdžius.
 
Danuta Maria HÜBNER