Pakeitimai


Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus (įskaitant biudžeto pakeitimus). Komitetas nustato terminą, iki kurio turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teksto projektą ir tik tuomet jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

PAKEITIMAI 1 - 217 - Pranešimo projektas - ES Alpių regiono strategija

27-04-2016 REGI_AM(2016)582156 PE 582.156v01-00
REGI

Mercedes BRESSO

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/05067

PAKEITIMAI 1 - 83 - Nuomonės projektas - MVĮ galimybės gauti finansavimą ir MVĮ finansavimo įvairovės didinimas kapitalo rinkų sąjungoje

22-04-2016 REGI_AM(2016)582097 PE 582.097v01-00
REGI

Marc JOULAUD

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/05926

PAKEITIMAI 1–75 - Nuomonės projektas - Pasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą

22-04-2016 REGI_AM(2016)582102 PE 582.102v01-00
REGI

Constanze KREHL

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/05330

PAKEITIMAI 1 - 182 - Pranešimo projektas - Europos teritorinis bendradarbiavimas. Geriausia patirtis ir naujoviškos priemonės

06-04-2016 REGI_AM(2016)580570 PE 580.570v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/04828

PAKEITIMAI 1 - 65 - Nuomonės projektas - Kaip kuo geriau pasinaudoti mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) darbo vietų kūrimo galimybėmis?

05-04-2016 REGI_AM(2016)578835 PE 578.835v01-00
REGI

Andrey NOVAKOV

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/05060

PAKEITIMAI 1 - 47 - Pasiūlymo dėl rezoliucijos projektas - Greitesnis sanglaudos politikos įgyvendinimas

22-03-2016 REGI_AM(2016)580428 PE 580.428v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

PAKEITIMAI 1 - 51 - Nuomonės projektas - Transporto infrastruktūros jungčių ir prieinamumo Vidurio ir Rytų Europoje gerinimas

21-03-2016 REGI_AM(2016)578834 PE 578.834v01-00
REGI

Joachim ZELLER

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/05377

PAKEITIMAI 1 - 48 - Nuomonės projektas - Atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaita

21-03-2016 REGI_AM(2016)580439 PE 580.439v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/05820

PAKEITIMAI 1 - 171 - Pranešimo projektas - Bendrųjų nuostatų reglamento 9 straipsnio 3 dalyje nurodyto teminio tikslo didinti MVĮ konkurencingumą įgyvendinimas

03-03-2016 REGI_AM(2016)578539 PE 578.539v02-00
REGI

Rosa D'AMATO

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/04831

PAKEITIMAI 1 - 137 - Pakeitimo projektas - Sanglaudos politika ir mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos, skirtos pažangiosios specializacijos (RIS3) iniciatyvai

29-02-2016 REGI_AM(2016)578511 PE 578.511v01-00
REGI

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/04824