Pakeitimai


Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus. Komitetas nustato terminą, kada turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teisėkūros akto projektą ir tik tada jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  AMENDMENTS 1 - 170 - Draft report - Investment for jobs and growth: promoting economic, social and territorial cohesion in the Union

16-03-2015 REGI_AM(2015)551903 PE 551.903v01-00
REGI

Tamás DEUTSCH

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/01130

PAKEITIMAI 1–57 - Nuomonės projektas - MVĮ ekologiškai tvaraus augimo galimybės

09-03-2015 REGI_AM(2015)551769 PE 551.769v01-00
REGI

Dan NICA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/02150

PAKEITIMAI 1 - 14 - Nuomonės projektas - dėl taisomojo biudžeto Nr. 1/2015 projekto: Europos strateginių investicijų fondas (ESIF)

06-03-2015 REGI_AM(2015)551782 PE 551.782v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/02570

PAKEITIMAI 1 - 14 - Nuomonės projektas - Taisomojo biudžeto Nr. 2/2015 projektas: pasidalijamojo valdymo įsipareigojimų perkėlimas; ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda; tvarus augimas; saugumas ir pilietybė; Europos vaidmuo pasaulyje

06-03-2015 REGI_AM(2015)551785 PE 551.785v01-00
REGI

Victor BOȘTINARU

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/02589

PAKEITIMAI 16–166 - Nuomonės projektas - Europos strateginių investicijų fondas

05-03-2015 REGI_AM(2015)551775 PE 551.775v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/02562

PAKEITIMAI 45 - 152 - Nuomonės projektas - dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo, darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos

04-02-2015 REGI_AM(2015)546863 PE 546.863v01-00
REGI

Viorica DĂNCILĂ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/00336

PAKEITIMAI 1–38 - Nuomonės projektas - ES 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimas – Europos Komisija

12-12-2014 REGI_AM(2014)544360 PE 544.360v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/01235

PAKEITIMAI 1 - 48 - Nuomonės projektas - 2013 m. metinė ataskaita „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“

17-11-2014 REGI_AM(2014)541633 PE 541.633v01-00
REGI

Pascal ARIMONT

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/01758

  AMENDMENTS 1 - 2 - Draft opinion - Draft amending budget No 3/2014: Revenue from fines and interest payments - revenue from reimbursements and repayments to FEMIP (Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership) - Redeployment of appropriations to the European Fisheries Fund - Increase in payment appropriations for commitments corresponding to previous annual budgets - Unforeseen actions in accordance with Article13 of the MFF Regulation - Staff of the European Commission, the Offices, the Committee of the Regions and the European Data Protection Supervisor

19-09-2014 REGI_AM(2014)537531 PE 537.531v01-00
REGI

Jan OLBRYCHT

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/00478

PAKEITIMAI 1 - 18 - Nuomonės projektas - Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

05-09-2014 REGI_AM(2014)537328 PE 537.328v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/00608