Pakeitimai


Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus (įskaitant biudžeto pakeitimus). Komitetas nustato terminą, iki kurio turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teksto projektą ir tik tuomet jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

PAKEITIMAI 1 - 3 - Nuomonės projektas - Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės įsteigimas

02-06-2017 REGI_AM(2017)605980 PE 605.980v01-00
REGI

Franc BOGOVIČ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/09338

PAKEITIMAI 1–293 - Pranešimo projektas - dėl Europos Sąjungos atokiausių regionų sanglaudos ir plėtros skatinimo. SESV 349 straipsnio taikymas

12-04-2017 REGI_AM(2017)602988 PE 602.988v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/08012

PAKEITIMAI 1–301 - Pranešimo projektas - dėl ES sanglaudos politikos po 2020 m. pagrindinių elementų

04-04-2017 REGI_AM(2017)602804 PE 602.804v02-00
REGI

Kerstin WESTPHAL

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/08792

PAKEITIMAI 1–153 - Pranešimo projektas - dėl didesnio partnerių dalyvavimo ir matomumo užtikrinant Europos struktūrinių ir investicijų fondų veiksmingumą

29-03-2017 REGI_AM(2017)602788 PE 602.788v01-00
REGI

Daniel BUDA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/08468

PAKEITIMAI 1–93 - Pranešimo projektas - dėl techninės paramos įgyvendinant sanglaudos politiką ateities perspektyvų

24-03-2017 REGI_AM(2017)602727 PE 602.727v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/08466

PAKEITIMAI 27 - 274 - Nuomonės projektas - dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2012/2002, (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 541/2014/ES

13-03-2017 REGI_AM(2017)601045 PE 601.045v01-00
REGI

Constanze KREHL

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/07923

PAKEITIMAI 1 - 82 - Nuomonės projektas - Interneto junglumas siekiant augimo, konkurencingumo ir sanglaudos. Europos gigabitinė visuomenė ir 5G

14-02-2017 REGI_AM(2017)599708 PE 599.708v01-00
REGI

Andrew LEWER

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/08474

PAKEITIMAI 19 - 75 - Nuomonės projektas - Interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimas

14-02-2017 REGI_AM(2017)599712 PE 599.712v01-00
REGI

Rosa D'AMATO

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/07867

PAKEITIMAI 1 - 77 - Nuomonės projektas - Programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo vertinimas atsižvelgiant į jos tarpinį vertinimą ir pasiūlymą dėl Devintosios bendrosios programos

14-02-2017 REGI_AM(2017)599727 PE 599.727v01-00
REGI

Matthijs van MILTENBURG

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/07114

PAKEITIMAI 1 - 182 - Pranešimo projektas - Tinkamas Europos regionų finansavimo priemonių derinys: finansinių priemonių ir subsidijų balansavimas ES sanglaudos politikoje

06-02-2017 REGI_AM(2017)599633 PE 599.633v01-00
REGI

Andrey NOVAKOV

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/06950