Pakeitimai


Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus. Komitetas nustato terminą, kada turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teisėkūros akto projektą ir tik tada jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  AMENDMENTS 1 - 57 - Draft opinion - towards an integrated approach to cultural heritage for Europe

13-04-2015 REGI_AM(2015)554716 PE 554.716v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/01739

PAKEITIMAI 1–178 - Pranešimo projektas - Įvairių sričių ES politikos miestų dimensija

26-03-2015 REGI_AM(2015)552043 PE 552.043v02-00
REGI

Kerstin WESTPHAL

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/02016

PAKEITIMAI 1–170 - Pranešimo projektas - investicijos į darbo vietų kūrimą ir augimą: ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimas Sąjungoje

16-03-2015 REGI_AM(2015)551903 PE 551.903v01-00
REGI

Tamás DEUTSCH

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/01130

PAKEITIMAI 1–57 - Nuomonės projektas - MVĮ ekologiškai tvaraus augimo galimybės

09-03-2015 REGI_AM(2015)551769 PE 551.769v01-00
REGI

Dan NICA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/02150

PAKEITIMAI 1 - 14 - Nuomonės projektas - dėl taisomojo biudžeto Nr. 1/2015 projekto: Europos strateginių investicijų fondas (ESIF)

06-03-2015 REGI_AM(2015)551782 PE 551.782v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/02570

PAKEITIMAI 1 - 14 - Nuomonės projektas - Taisomojo biudžeto Nr. 2/2015 projektas: pasidalijamojo valdymo įsipareigojimų perkėlimas; ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda; tvarus augimas; saugumas ir pilietybė; Europos vaidmuo pasaulyje

06-03-2015 REGI_AM(2015)551785 PE 551.785v01-00
REGI

Victor BOȘTINARU

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/02589

PAKEITIMAI 16–166 - Nuomonės projektas - Europos strateginių investicijų fondas

05-03-2015 REGI_AM(2015)551775 PE 551.775v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/02562

PAKEITIMAI 45 - 152 - Nuomonės projektas - dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo, darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos

04-02-2015 REGI_AM(2015)546863 PE 546.863v01-00
REGI

Viorica DĂNCILĂ

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/00336

PAKEITIMAI 1–38 - Nuomonės projektas - ES 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimas – Europos Komisija

12-12-2014 REGI_AM(2014)544360 PE 544.360v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/01235

PAKEITIMAI 1 - 48 - Nuomonės projektas - 2013 m. metinė ataskaita „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“

17-11-2014 REGI_AM(2014)541633 PE 541.633v01-00
REGI

Pascal ARIMONT

Susiję bylos dokumentai. REGI/8/01758