Pranešimų projektai


Komitetų gali būti prašoma parengti pranešimą teisėkūros ar ne teisėkūros klausimais. Paprastai komiteto bus prašoma parengti pranešimą konkrečiu klausimu, susijusiu su politikos sritimi, už kurią jis atsakingas. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis komitetas gali parengti pranešimą savo iniciatyva. Kiekvienu atveju iš komiteto narių išrenkamas už pranešimo parengimą atsakingas pranešėjas. Parengtas pranešimo projekto tekstas pateikiamas ir svarstomas per komiteto posėdžius, o komiteto nariai, jei nori, gali pateikti pakeitimų. Šiame puslapyje pateikiami pranešimų projektai be pakeitimų.
Pranešimų projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Directive 2010/40/EU as regards the period for adopting delegated acts

20-07-2017 TRAN_PR(2017)606171 PE 606.171v01-00
TRAN

Gesine MEISSNER

PRANEŠIMO PROJEKTAS Automobilių saugos didinimas ES siekiant išsaugoti žmonių gyvybes

22-06-2017 TRAN_PR(2017)606166 PE 606.166v01-00
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

Pakeitimų pateikimo terminas : 14-07-2017

Susiję bylos dokumentai. TRAN/8/10148

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių, Albanijos Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos Respublikos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Islandijos Respublikos, Juodkalnijos Respublikos, Kroatijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Rumunijos, Serbijos Respublikos ir Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misijos Kosove daugiašalio susitarimo dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

19-06-2017 TRAN_PR(2017)606056 PE 606.056v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

PRANEŠIMO PROJEKTAS Dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo ir Direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų

24-05-2017 TRAN_PR(2017)604819 PE 604.819v01-00
TRAN

Peter LUNDGREN

Pakeitimų pateikimo terminas : 27-06-2017

Susiję bylos dokumentai. TRAN/8/09186

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kuriuo panaikinami Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1101/89 ir reglamentai (EB) Nr. 2888/2000 bei (EB) Nr. 685/2001

10-05-2017 TRAN_PR(2017)604644 PE 604.644v01-00
TRAN

Karima DELLI

Pakeitimų pateikimo terminas : 07-06-2017

Susiję bylos dokumentai. TRAN/8/08667

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų

26-04-2017 TRAN_PR(2017)602930 PE 602.930v02-00
TRAN

Lucy ANDERSON

Pakeitimų pateikimo terminas : 16-05-2017

Susiję bylos dokumentai. TRAN/8/06776

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Europos mažataršio judumo strategijos

07-04-2017 TRAN_PR(2017)602934 PE 602.934v01-00
TRAN

Bas EICKHOUT

Pakeitimų pateikimo terminas : 22-05-2017

Susiję bylos dokumentai. TRAN/8/08794

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistemos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės ir panaikinama Tarybos direktyva 1999/35/EB

08-02-2017 TRAN_PR(2017)589485 PE 589.485v02-00
TRAN

Dominique RIQUET

Pakeitimų pateikimo terminas : 09-03-2017

Susiję bylos dokumentai. TRAN/8/06755

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų

07-02-2017 TRAN_PR(2017)594091 PE 594.091v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Pakeitimų pateikimo terminas : 09-03-2017

Susiję bylos dokumentai. TRAN/8/06750

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/65/ES dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams

03-02-2017 TRAN_PR(2017)597720 PE 597.720v01-00
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA

Pakeitimų pateikimo terminas : 09-03-2017

Susiję bylos dokumentai. TRAN/8/06753