Pranešimų projektai


Komitetų gali būti prašoma parengti pranešimą teisėkūros ar ne teisėkūros klausimais. Paprastai komiteto bus prašoma parengti pranešimą konkrečiu klausimu, susijusiu su politikos sritimi, už kurią jis atsakingas. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis komitetas gali parengti pranešimą savo iniciatyva. Kiekvienu atveju iš komiteto narių išrenkamas už pranešimo parengimą atsakingas pranešėjas. Parengtas pranešimo projekto tekstas pateikiamas ir svarstomas per komiteto posėdžius, o komiteto nariai, jei nori, gali pateikti pakeitimų. Šiame puslapyje pateikiami pranešimų projektai be pakeitimų.
Pranešimų projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on port reception facilities for the delivery of waste from ships, repealing Directive 2000/59/EC and amending Directive 2009/16/EC and Directive 2010/65/EU

18-06-2018 TRAN_PR(2018)620820 PE 620.820v01-00
TRAN

Gesine MEISSNER

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1073/2009 on common rules for access to the international market for coach and bus services

15-06-2018 TRAN_PR(2018)623746 PE 623.746v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

Pakeitimų pateikimo terminas : 06-09-2018

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Kanados ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių susitarimas dėl oro susisiekimo, sudarymo Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto

07-06-2018 TRAN_PR(2018)620898 PE 620.898v01-00
TRAN

Francisco ASSIS

Pakeitimų pateikimo terminas : 13-06-2018

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kanados susitarimo dėl oro susisiekimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

15-05-2018 TRAN_PR(2018)621984 PE 621.984v01-00
TRAN

Francisco ASSIS

Pakeitimų pateikimo terminas : 13-06-2018

PRANEŠIMO PROJEKTAS Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimas Europos Sąjungoje: laikas veikti!

14-05-2018 TRAN_PR(2018)621006 PE 621.006v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

Pakeitimų pateikimo terminas : 14-06-2018

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrų taisyklių nustatymo

21-03-2018 TRAN_PR(2018)619311 PE 619.311v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Pakeitimų pateikimo terminas : 16-05-2018

Susiję bylos dokumentai. TRAN/8/11629

PRANEŠIMO PROJEKTAS Europa kelyje. Judumo ateities ES darbotvarkė

26-02-2018 TRAN_PR(2018)618014 PE 618.014v02-00
TRAN

István UJHELYI

Pakeitimų pateikimo terminas : 16-03-2018

Susiję bylos dokumentai. TRAN/8/11552

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija)

26-02-2018 TRAN_PR(2018)618100 PE 618.100v01-00
TRAN

Bogusław LIBERADZKI

Pakeitimų pateikimo terminas : 27-03-2018

Susiję bylos dokumentai. TRAN/8/11122

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių

26-01-2018 TRAN_PR(2018)606192 PE 606.192v01-00
TRAN

Claudia ȚAPARDEL

Pakeitimų pateikimo terminas : 16-03-2018

Susiję bylos dokumentai. TRAN/8/08880

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra

08-01-2018 TRAN_PR(2018)615363 PE 615.363v03-00
TRAN

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

Pakeitimų pateikimo terminas : 20-02-2018

Susiję bylos dokumentai. TRAN/8/10069