Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Commission Delegated Regulation supplementing and amending Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council as regards recharging points for L-category motor vehicles, shore-side electricity supply for inland waterway vessels, hydrogen supply for road transport and natural gas supply for road and waterborne transport and repealing Delegated Regulation (EU) 2018/674

2019/2794(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
TRAN

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotoji direktyva, kuria Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/2397 papildoma kompetencijos ir atitinkamų žinių bei įgūdžių standartais, taip pat praktinių egzaminų, treniruoklių patvirtinimo ir sveikatos būklės tinkamumo standartais

2019/2780(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
TRAN

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl perdavimo terminų ir I bei II priedų pritaikymo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 692/2011 dėl Europos turizmo statistikos

2019/2778(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
TRAN

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1629, kuria nustatomi vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai

2019/2763(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
TRAN

atsakingas komitetas

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Gruzijos bendroji aviacijos erdvė

2010/0186(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
TRAN

atsakingas komitetas

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos, Islandijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl galiojimo laiko apribojimų, taikomų orlaivių su įgula suteikimo sutartims, sudarymo Europos Sąjungos vardu

2019/0126(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
TRAN

atsakingas komitetas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Italija įgaliojama derėtis su Šveicarija dėl susitarimo dėl leidimo vykdyti kabotažo operacijas teikiant tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais šių dviejų šalių pasienio regionuose ir šį susitarimą sudaryti

2019/0108(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
TRAN

atsakingas komitetas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Vokietija įgaliojama iš dalies pakeisti savo dvišalį kelių transporto susitarimą su Šveicarija, kad būtų leidžiama vykdyti kabotažo operacijas teikiant tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais šių dviejų šalių pasienio regionuose

2019/0107(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
TRAN

atsakingas komitetas

Europos Sąjungos ir Korėjos Respublikos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų

2019/0044(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
TRAN

atsakingas komitetas

Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl civilinės aviacijos saugos

2018/0155(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
TRAN

atsakingas komitetas