Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Commission Regulation correcting certain language versions of Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council on food additives

2019/2709(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
ENVI

atsakingas komitetas

Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios chlormekvato liekanų koncentracijos auginamuosiuose grybuose iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai

2019/2706(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
ENVI

atsakingas komitetas

Komisijos reglamentas, kuriuo dėl kvapiosios medžiagos furan-2(5H)-ono išbraukimo iš Sąjungos sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas

2019/2708(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
ENVI

atsakingas komitetas

Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais

2019/2707(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
ENVI

atsakingas komitetas

Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios 2,5-dichlorbenzenkarboksirūgšties metilesterio, mandipropamido ir profoksidimo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai

2019/2705(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
ENVI

atsakingas komitetas

Asignavimų perkėlimas Nr. 2-INF/2019, IV skirsnis – Teisingumo Teismas

2019/2018(GBD) Biudžeto valdymas: asignavimų perkėlimas ir atidėjimas
BUDG

Paul RÜBIG [PPE]

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Reglamente (ES) Nr. 600/2014 nustatytų skaidrumo prieš sudarant ir sudarius sandorį reikalavimų netaikymo Kinijos liaudies bankui iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1799

2019/2666(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
ECON

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 papildomas nuostatomis dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, formato, turinio, tikrinimo ir tvirtinimo ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 809/2004

2019/2664(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
ECON

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 papildomas prospekto santraukoje pateikiamos pagrindinės finansinės informacijos, prospektų skelbimo ir klasifikavimo, vertybinių popierių reklamos, prospekto priedų ir pranešimų portalo techniniais reguliavimo standartais ir kuriuo panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 382/2014 ir Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/301

2019/2663(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
ECON

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2366 papildymo pagrindinių kontaktinių punktų paskyrimo mokėjimo paslaugų srityje kriterijų ir tų pagrindinių kontaktinių punktų funkcijų techniniais reguliavimo standartais

2019/2661(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
ECON

atsakingas komitetas