Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Commission Delegated Regulation supplementing Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the application of the essential requirements referred to in Article 3(3)(g) of that Directive in order to ensure caller location in emergency communications from mobile devices

2018/2984(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
IMCO

atsakingas komitetas

Commission Delegated Regulation amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2017/587 to specify the requirement for prices to reflect prevailing market conditions and to update and correct certain provisions

2018/2983(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
ECON

atsakingas komitetas

Distance sales of goods and certain domestic supplies of goods

2018/0415(CNS) * Konsultavimosi procedūra
ECON

atsakingas komitetas

Commission Delegated Regulation amending Annexes I and V to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council concerning the export and import of hazardous chemicals

2018/2982(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
ENVI

atsakingas komitetas

Darvaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita

2018/2279(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
ENVI DEVE

atsakingas komitetas

Tiesioginių išmokų ir paramos kaimo plėtrai taisyklės, taikomos 2019 ir 2020 m.

2018/0414(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
AGRI

atsakingas komitetas

Europos Sąjungos ir Serbijos Respublikos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Serbijos Respublikoje vykdomų veiksmų statuso sudarymas

2018/0409(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
LIBE

atsakingas komitetas

Asignavimų perkėlimas Nr. 3/2018. IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

2018/2278(GBD) Biudžeto valdymas: asignavimų perkėlimas ir atidėjimas
BUDG

Richard ASHWORTH [PPE]

atsakingas komitetas

Colombian Anti-Dumping measures on frozen fries from Belgium, Germany and the Netherlands

2018/2981(RSP) Rezoliucija dėl aktualių įvykių, 78, 81, 103, 108, 115 str.
INTA

Bernd LANGE [S&D]

atsakingas komitetas

Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/59/EB dėl traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje Bendrijos teritorijoje, sertifikavimo VI priedas

2018/2966(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
TRAN

atsakingas komitetas