Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti, taip pat Struktūrinių refromų rėmimo programos išplėtimas

2018/2073(BUD) Biudžeto sudarymo procedūra
BUDG

atsakingas komitetas

2019 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas. 2018 finansinių metų pertekliaus įrašymas į biudžetą

2019/2021(BUD) Biudžeto sudarymo procedūra
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

atsakingas komitetas

Protokolas, kuriuo įgyvendinamas Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas

2019/0090(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
PECH

atsakingas komitetas

Tarybos įgyvendinimo sprendimas dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Airijoje pradžios

2019/0806(CNS) * Konsultavimosi procedūra
LIBE

atsakingas komitetas

Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios aminopiralido, kaptano, ciazofamido, flutianilo, metilkrezoksimo, lambda-cihalotrino, mandipropamido, piraklostrobino, spiromezifeno, spirotetramato, teflubenzurono ir tetrakonazolo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai

2019/2682(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
ENVI

atsakingas komitetas

Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios aklonifeno, Beauveria bassiana (padermė PPRI 5339), Clonostachys rosea (padermė J1446), fenpirazamino, mefentriflukonazolo ir penkonazolo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir IV priedai

2019/2675(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
ENVI

atsakingas komitetas

Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios bispiribako, denatonio benzoato, fenoksikarbo, flurochloridono, kvizalofop-P-etilo, kvizalofop-P-tefurilo, propakvizafopo, tebufenozido liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai

2019/2674(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
ENVI

atsakingas komitetas

Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos: Klastotų ir autentiškų dokumentų internete (FADO) sistema ir Tarybos bendrųjų veiksmų Nr. 98/700/TVR panaikinimas

2018/0330B(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
LIBE

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl didelę netiesioginio žemės naudojimo keitimo riziką keliančių pradinių žaliavų, kurių auginimo teritorija reikšmingai plečiama į žemės, kurioje yra didelių anglies sankaupų, plotus, nustatymo ir nedidelę netiesioginio žemės naudojimo keitimo riziką keliančių biodegalų, skystųjų bioproduktų ir biomasės kuro sertifikavimo papildoma Direktyva (ES) 2018/2001

2019/2649(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
ITRE

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

Sauganti Europa: iniciatyva išplėsti Europos prokuratūros kompetenciją, kad ji apimtų ir tarpvalstybinius teroristinius nusikaltimus

2019/2669(RSP) Rezoliucija dėl aktualių įvykių, 78, 81, 103, 108, 115 str.
LIBE

Claude MORAES [S&D]

atsakingas komitetas