Sākums

 
Nepalaidiet garām
 
DEVE Meeting 3 September: post-2015, Gaza, Iraq, Ebola and Budget

The Development committee’s first meeting after the summer recesses will take place on Wednesday 3 September 2014. MEPs will vote on 2015 EU budget lines for development and humanitarian aid. In the morning, Members will discuss the humanitarian crisis in Gaza and the sustainable development goals replacing the MDGs after 2015. The afternoon will be devoted to the budget and an encounter with Humanitarian Aid Commissioner Georgieva, focussing on crises in the Central African Republic, Iraq, South Sudan, Syria and Ukraine, and the Ebola outbreak in Western Africa.
ROOM CHANGE: Please note that the meeting will take place in room ASP 3G3.

   
Constitutive Meeting elects Linda McAvan as DEVE Chair

On 7 July the newly constituted Committee on Development (DEVE) elected Linda McAvan (Socialists and Democrats, UK) as Chair by acclamation. In addition to the Chair, the committee Bureau will be composed of Maurice Ponga (EPP, France) as 1st Vice Chair, Paavo Väyrynen (ALDE, Finland) as 2nd Vice Chair as well as Kostas Chrysogonos (GUE, Greece) and Nirj Deva (ECR, UK) as 3rd and 4th Vice Chair respectively. The first business meeting of the committee will take place on 22 July.

   
Latest DEVE studies: Political dialogue on human rights; Humanitarian aid

Two studies commissioned by the Committee on Development have recently become available:

The aim of the first study is to assess the comprehensiveness and effectiveness of the EU's political dialogue on Human Rights under Article 8 of the Cotonou Partnership Agreement with the Group of African, Caribbean and Pacific countries (ACP).
 
Secondly, the in-depth analysis examines humanitarian aid in the light of the forthcoming, first-ever World Humanitarian Summit to be held in Istanbul (Turkey) in May 2016.

   
 
Šī komiteja ir atbildīga par:
 
1. Savienības attīstības un sadarbības politikas veicināšanu, īstenošanu un pārraudzību, it īpaši par:
a) politisko dialogu ar attīstības valstīm divpusēji un attiecīgajās starptautiskajās organizācijās un parlamentu sadarbības forumos,
b) palīdzību jaunattīstības valstīm un sadarbības līgumiem ar tām, jo īpaši efektīvu atbalsta finansēšanu un izpildes novērtēšanu, tostarp saistībā ar nabadzības izskaušanu,
c) dalībvalstu politikas un Savienības līmenī īstenotās politikas attiecību pārraudzību,
d) demokrātisko vērtību, labas pārvaldības un cilvēktiesību veicināšanu jaunattīstības valstīs,
e) konsekventas politikas īstenošanu, pārraudzību un virzību saistībā ar attīstības politiku;
 
2. visu to darbību likumdošanas aspektiem, plānošanu un kontroli, kas veiktas saistībā ar Attīstības sadarbības instrumentu (ASI), Eiropas Attīstības fondu (EAF) — ciešā sadarbībā ar valstu parlamentiem — un Humānās palīdzības instrumentu, kā arī visiem jautājumiem, kuri attiecas uz humāno palīdzību jaunattīstības valstīs un politiku, kas šos jautājumus nosaka;
3. jautājumiem saistībā ar ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumu un attiecībām ar atbilstošajām struktūrām;
4. jautājumiem saistībā ar aizjūras zemēm un teritorijām (AZT);
5. Parlamenta iesaistīšanos vēlēšanu novērošanas misijās, kad nepieciešams, sadarbībā ar citām atbilstošām komitejām un delegācijām.
 
Komiteja koordinē parlamentu sadarbības un ad hoc delegāciju darbu, kas ietilpst tās kompetencē.
 
Turpmākās pārraides
 
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Sagaidīšanas uzruna
 
 

Available soon