Sākums

 
Jaunākās ziņas
 
Next LIBE committee meetings

Next LIBE committee meetings will take place on:
 
Thursday 10 April 2014, 9.00 – 12.30 in room Paul-Henri Spaak (PHS) P3C050.
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 
***
 
LIBE Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens: Edward Snowden's testimony

   
 
Nepalaidiet garām
Visi paziņojumi  
Study: EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration. It describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency.

   
Report on the LIBE delegation to Italy and debate on the prison conditions in EU

On 10 April from 11.10 to 12.00 in room Paul Henri Spaak (PHS) P3C050, the LIBE Committee will hold a general debate on the prison conditions in EU Member States. The report on the LIBE delegation to Italy on 26-28 March will also be presented. The aim of the delegation was to gather information on the prisons system in Italy. The delegation visited three prisons in Rome and Naples and had several meetings with Italian authorities and organisations, in order to assess detainees' rights and conditions, pre-trial and prison regime for foreigners and the execution of sentences.

   
Exchange of views with Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator

On 31 March at 15.45 in room JAN 4Q2, the LIBE Committee had an exchange of views with Mr Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator on anti-terrorism and security-related issues.

   
Exchange of views with Vice-President Neelie Kroes on Internet Governance

On 31 March 2014, at 17.00 in room József Antall (JAN) 4Q2, the LIBE Committee hold an exchange of views with Vice-President Neelie Kroes, Commissioner for the Digital Agenda for Europe on the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, on Internet Policy and Governance - Europe's role in shaping the future of Internet Governance (Text with EEA relevance).

 
Papildu informācija
 
 
Jaunākie paziņojumi presei
Skatīt visus  
CONT LIBE 20-03-2014 - 11:12  

Rules on prosecuting and punishing fraud against the EU budget were voted by the Budgetary Control and Civil Liberties committees on Thursday. In amendments to a draft anti-fraud law, MEPs clearly defined the offences for which member states would have to introduce criminal penalties, such as fraud, passive and active corruption, money laundering or dishonest bidding for public procurement contracts. Fraud costs the EU budget an estimated €600 million each year.

Prezentācija un kompetences
 
Šī komiteja ir atbildīga par:
 
1. pilsoņu tiesību, cilvēktiesību un pamattiesību aizsardzību Eiropas Savienības teritorijā, ieskaitot minoritāšu tiesību aizsardzību, kā noteikts Līgumos un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā;
 
2. pasākumiem, kas jāveic, lai apkarotu visu veidu diskrimināciju, atskaitot diskrimināciju dzimuma dēļ vai diskrimināciju darba vietā vai darba tirgū;
 
3. likumdošanu tādās jomās kā pārredzamība un fizisko personu aizsardzība saistībā ar personas datu apstrādi;
 
4. brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidi un attīstību, it īpaši:
a)    pasākumiem saistībā ar personu iebraukšanu un pārvietošanos, patvērumu un migrāciju,
b)    pasākumiem saistībā ar kopīgo robežu integrētu pārvaldību,
c)    pasākumiem saistībā ar policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās;
 
5. Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru, Eiropolu, Eurojust, Eiropas Policijas koledžu Cepol un citām šīs nozares struktūrām un aģentūrām;
 
6. nepārprotama apdraudējuma noteikšanu, dalībvalstij nopietni pārkāpjot dalībvalstīm kopējos principus.
 
Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Sagaidīšanas uzruna
 
 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE) ir atbildīga par lielāko daļu tiesību aktu, kas saistīti ar ES pārveidošanu par brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kā arī par demokrātisko pārraudzību šajās politikas jomās (LES 3. pants). Šie politikas virzieni ir cieši saistīti ar Pamattiesību hartas īstenošanu ES teritorijā un ES pilsoniskuma nostiprināšanu.
 
Eiropas Savienība darbojas šajā jomā, īstenojot saistības kopīgi ar dalībvalstīm, to parlamentiem, tiesu iestādēm un pilsonisko sabiedrību. Tādējādi iespējams, ka pēc Lisabonas līguma ES tiesiskā regulējuma ziņā galveno uzmanību varētu pievērst brīvības, drošības un tiesiskuma telpai, vienlaikus pilnībā ievērojot dalībvalstu atšķirīgās tiesību sistēmas (LESD 67. pants).
 
Šo mērķu īstenošanai ir pieņemta vairākgadu stratēģija (tā dēvētā „Stokholmas programma” 2010.–2014. g.), kurā ir izvirzīti vairāki stratēģiski likumdošanas un darbības mērķi, kas it īpaši attiecas uz pilsonību, pārredzamību, datu aizsardzību, diskriminācijas apkarošanu, pārvietošanās brīvības piešķiršanu, robežu kontroli, migrāciju, patvērumu un tiesu iestāžu un policijas sadarbību, bet arī uz citām jomām.
 
Minētos mērķus šajās jutīgajās jomās labāk izdosies sasniegt ar ES iestāžu, dalībvalstu un Eiropas pilsoņu savstarpēju uzticēšanos un aktīvu līdzdalību. LIBE komiteja savukārt pieliks visas pūles, lai ar šīm svarīgajām ieinteresētajām pusēm izveidotu auglīgu dialogu, kas nodrošinātu līgumu un Pamattiesību hartas mērķu pilnīgu sasniegšanu.
 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR