Ziņojumu projekti

Komitejas var tikt aicinātas sagatavot ziņojumu par normatīviem vai nenormatīviem jautājumiem. Parasti komitejai lūdz sagatavot ziņojumu par konkrētu jautājumu, kas attiecas uz tās kompetencē esošu politikas jomu. Tomēr noteiktos apstākļos komiteja var sagatavot ziņojumu arī pēc savas iniciatīvas. No komitejas locekļu vidus katram ziņojumam tiek izvēlēts referents, kas atbildīgs par tā sagatavošanu. Kad ziņojuma projekts ir uzrakstīts, ar to iepazīstina un to apspriež komitejas sanāksmēs, un komitejas locekļi, ja vēlas, var ierosināt grozījumus. Šajā lappusē ir negrozīti ziņojumu projektu teksti.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumu projektus.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs

Datums : 16-01-2014

Atsauce :

AGRI_PR(2014)524588 PE 524.588v01-00
AGRI

Esther HERRANZ GARCÍA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 14-02-2014

References :

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/7/14631

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par augu selekciju: kādas iespējas uzlabot kvalitāti un ražīgumu?

Datums : 07-11-2013

Atsauce :

AGRI_PR(2013)506031 PE 506.031v01-00
AGRI

Marit PAULSEN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 03-12-2013

References :

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/7/11979

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzīvnieku veselību

Datums : 30-10-2013

Atsauce :

AGRI_PR(2013)514757 PE 514.757v01-00
AGRI

Marit PAULSEN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 03-12-2013

References :

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/7/12809

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā audzēt augu reproduktīvo materiālu un kā to darīt pieejamu tirgū (augu reproduktīvā materiāla tiesību akts)

Datums : 28-10-2013

Atsauce :

AGRI_PR(2013)514766 PE 514.766v01-00
AGRI

Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 11-12-2013

References :

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/7/12787

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem

Datums : 25-10-2013

Atsauce :

AGRI_PR(2013)522767 PE 522.767v01-00
AGRI

Hynek FAJMON

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 06-12-2013

References :

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/7/12789

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par mazo lauku saimniecību nākotni

Datums : 14-10-2013

Atsauce :

AGRI_PR(2013)514769 PE 514.769v01-00
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 08-11-2013

References :

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/7/11977

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu, ar ko groza Padomes direktīvas 98/56/EK, 2000/29/EK un 2008/90/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002, Regulu (EK) Nr. 882/2004 un Regulu (EK) Nr. 396/2005, Direktīvu 2009/128/EK un Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Padomes lēmumus 66/399/EEK, 76/894/EEK un 2009/470/EK

Datums : 24-09-2013

Atsauce :

AGRI_PR(2013)514759 PE 514.759v01-00
AGRI

Agnès LE BRUN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 06-11-2013

References :

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/7/12986

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas dārzkopības nozares nākotni — izaugsmes stratēģijām

Datums : 28-08-2013

Atsauce :

AGRI_PR(2013)506199 PE 506.199v01-00
AGRI

Anthea McINTYRE

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 08-11-2013

References :

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/7/11986

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par reģionālu zīmolu izveidi — virzība uz paraugpraksi lauku ekonomikā

Datums : 25-07-2013

Atsauce :

AGRI_PR(2013)506226 PE 506.226v01-00
AGRI

Eric ANDRIEU

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 15-10-2013

References :

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/7/12107

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka konkrētus pārejas noteikumus par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), groza Regulu (ES) Nr. […][RD] attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 2014. gadam un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 un Regulas (ES) Nr. […][DP], (ES) Nr. […][HZ] un (ES) Nr. […][sCMO] attiecībā uz to piemērošanu 2014. gadā

Datums : 24-07-2013

Atsauce :

AGRI_PR(2013)513119 PE 513.119v01-00
AGRI

Albert DESS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 05-09-2013

References :

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/7/12535

Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Laipni lūdzam Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā!
 
 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas (COMAGRI) galvenais pienākums ir izskatīt un vajadzības gadījumā grozīt Eiropas Komisijas ierosinātos tiesību aktu priekšlikumus, sagatavojot ziņojumus par lauksaimniecības un lauku attīstības jomu, kurus pēc tam plenārsēdē pieņem Eiropas Parlaments. Šajā komitejā ir 45 locekļi un tikpat daudz aizstājēju. Daudzi no viņiem ir īpaši saistīti ar lauksaimniecības jomu izcelsmes vai iepriekšējo darba pienākumu dēļ.
 
Mūsu komitejas pienākumi ir svarīgāki nekā jebkad, jo Eiropas Parlamentam kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir pilnvaras kopīgi ar ES lauksaimniecības ministru padomi pieņemt lēmumus par kopējo lauksaimniecības politiku (KLP).
 
Esat laipni aicināti iepazīties ar mūsu tīmekļa vietni, kurā atradīsiet vajadzīgo informāciju par mūsu veikto darbu (saiti uz mūsu komitejas sanāksmēm, kas tiek straumētas tiešsaistē, lejuplādējamus ziņojumu projektus un citus sanāksmes dokumentus, sanāksmju darba kārtības un darba kalendāru, citus failus, komitejas locekļu kontaktinformāciju u.c.).
 
Paolo De Castro
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas priekšsēdētājs