Ziņojumu projekti


Komitejas var tikt aicinātas sagatavot ziņojumu par normatīviem vai nenormatīviem jautājumiem. Parasti komitejai lūdz sagatavot ziņojumu par konkrētu jautājumu, kas attiecas uz tās kompetencē esošu politikas jomu. Tomēr noteiktos apstākļos komiteja var sagatavot ziņojumu arī pēc savas iniciatīvas. No komitejas locekļu vidus katram ziņojumam tiek izvēlēts referents, kas atbildīgs par tā sagatavošanu. Kad ziņojuma projekts ir uzrakstīts, ar to iepazīstina un to apspriež komitejas sanāksmēs, un komitejas locekļi, ja vēlas, var ierosināt grozījumus. Šajā lappusē ir negrozīti ziņojumu projektu teksti.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumu projektus.

ZIŅOJUMA PROJEKTS par zirgu dzimtas dzīvnieku īpašnieku atbildību un šo dzīvnieku aprūpi

16-09-2016 AGRI_PR(2016)589295 PE 589.295v01-00
AGRI

Julie GIRLING

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 19-10-2016

IETEIKUMA PROJEKTS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK

06-09-2016 AGRI_PR(2016)589127 PE 589.127v01-00
AGRI

Anthea McINTYRE

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 04-10-2016

ZIŅOJUMA PROJEKTS par lauksaimniecības trušu aizsardzības standartu minimumu

18-07-2016 AGRI_PR(2016)587419 PE 587.419v01-00
AGRI

Stefan ECK

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 15-09-2016

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/06481

ZIŅOJUMA PROJEKTS par KLP instrumentiem cenu svārstīguma mazināšanai lauksaimniecības tirgos

09-05-2016 AGRI_PR(2016)580784 PE 580.784v01-00
AGRI

Angélique DELAHAYE

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 16-06-2016

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/05931

ZIŅOJUMA PROJEKTS par veidiem, kādos KLP var uzlabot darbvietu izveidi lauku apvidos

06-04-2016 AGRI_PR(2016)580547 PE 580.547v02-00
AGRI

Eric ANDRIEU

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 17-05-2016

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/04371

IETEIKUMA PROJEKTS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā („Dzīvnieku veselības tiesību aktsˮ)

26-01-2016 AGRI_PR(2016)575379 PE 575.379v01-00
AGRI

Jasenko SELIMOVIC

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-01-2016

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/04856

ZIŅOJUMA PROJEKTS par inovācijas un ekonomiskās attīstības veicināšanu Eiropas lauku saimniecību turpmākajā pārvaldībā

10-12-2015 AGRI_PR(2015)569493 PE 569.493v01-00
AGRI

Jan HUITEMA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 15-01-2016

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/04374

ZIŅOJUMA PROJEKTS par tehnoloģiskiem risinājumiem ilgtspējīgai lauksaimniecībai Eiropas Savienībā

10-12-2015 AGRI_PR(2015)571716 PE 571.716v01-00
AGRI

Anthea McINTYRE

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 29-01-2016

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/04369

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Padomes Direktīvu 76/621/EEK, kas attiecas uz erukskābes maksimālā līmeņa noteikšanu eļļās un taukos, un Padomes Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai

23-06-2015 AGRI_PR(2015)560619 PE 560.619v01-00
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 23-07-2015

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/03324

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem vaislas dzīvnieku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un importēšanai tajā

28-05-2015 AGRI_PR(2015)557277 PE 557.277v01-00
AGRI

Michel DANTIN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 25-06-2015

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/00370