Ziņojumu projekti


Komitejas var tikt aicinātas sagatavot ziņojumu par normatīviem vai nenormatīviem jautājumiem. Parasti komitejai lūdz sagatavot ziņojumu par konkrētu jautājumu, kas attiecas uz tās kompetencē esošu politikas jomu. Tomēr noteiktos apstākļos komiteja var sagatavot ziņojumu arī pēc savas iniciatīvas. No komitejas locekļu vidus katram ziņojumam tiek izvēlēts referents, kas atbildīgs par tā sagatavošanu. Kad ziņojuma projekts ir uzrakstīts, ar to iepazīstina un to apspriež komitejas sanāksmēs, un komitejas locekļi, ja vēlas, var ierosināt grozījumus. Šajā lappusē ir negrozīti ziņojumu projektu teksti.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumu projektus.

ZIŅOJUMA PROJEKTS par pārtikas un lauksaimniecības nākotni

20-02-2018 AGRI_PR(2018)618154 PE 618.154v01-00
AGRI

Herbert DORFMANN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 19-03-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/12236

ZIŅOJUMA PROJEKTS par gados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošanu ES pēc 2013. gada reformas

07-12-2017 AGRI_PR(2017)613625 PE 613.625v01-00
AGRI

Nicola CAPUTO

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 19-01-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/10157

ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES aitkopības un kazkopības nozares pašreizējo stāvokli un turpmākajām perspektīvām

26-10-2017 AGRI_PR(2017)612315 PE 612.315v01-00
AGRI

Esther HERRANZ GARCÍA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 27-11-2017

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/10354

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas stratēģiju proteīnaugu popularizēšanai — proteīnaugu un pākšaugu ražošanas veicināšana Eiropas lauksaimniecības nozarē

09-10-2017 AGRI_PR(2017)610905 PE 610.905v01-00
AGRI

Jean-Paul DENANOT

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 14-11-2017

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/10352

ZIŅOJUMA PROJEKTS ES biškopības nozares perspektīvas un izaicinājumi

25-07-2017 AGRI_PR(2017)607976 PE 607.976v01-00
AGRI

Norbert ERDŐS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 08-09-2017

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/10350

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par lauku saimniecību integrētu statistiku un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1166/2008 un Regulu (ES) Nr. 1337/2011

02-05-2017 AGRI_PR(2017)604520 PE 604.520v01-00
AGRI

Viorica DĂNCILĂ

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 06-06-2017

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/08739

ZIŅOJUMA PROJEKTS „Pašreizējā lauksaimniecības zemes koncentrācija Eiropas Savienībā — kā atvieglot zemes pieejamību lauksaimniekiem?”.

10-11-2016 AGRI_PR(2016)592416 PE 592.416v01-00
AGRI

Maria NOICHL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 09-12-2016

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/07095

ZIŅOJUMA PROJEKTS par sievietēm un viņu lomu lauku apvidos

17-10-2016 CJ25_PR(2016)592210 PE 592.210v01-00
FEMM AGRI

Marijana PETIR, Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 16-11-2016

Dokumenti, kas saistīti ar lietu CJ25/8/07440

ZIŅOJUMA PROJEKTS par zirgu dzimtas dzīvnieku īpašnieku atbildību un šo dzīvnieku aprūpi

16-09-2016 AGRI_PR(2016)589295 PE 589.295v01-00
AGRI

Julie GIRLING

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 14-11-2016

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/06482

IETEIKUMA PROJEKTS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK

06-09-2016 AGRI_PR(2016)589127 PE 589.127v01-00
AGRI

Anthea McINTYRE

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 04-10-2016

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/04705