Ziņojumu projekti


Komitejas var tikt aicinātas sagatavot ziņojumu par normatīviem vai nenormatīviem jautājumiem. Parasti komitejai lūdz sagatavot ziņojumu par konkrētu jautājumu, kas attiecas uz tās kompetencē esošu politikas jomu. Tomēr noteiktos apstākļos komiteja var sagatavot ziņojumu arī pēc savas iniciatīvas. No komitejas locekļu vidus katram ziņojumam tiek izvēlēts referents, kas atbildīgs par tā sagatavošanu. Kad ziņojuma projekts ir uzrakstīts, ar to iepazīstina un to apspriež komitejas sanāksmēs, un komitejas locekļi, ja vēlas, var ierosināt grozījumus. Šajā lappusē ir negrozīti ziņojumu projektu teksti.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumu projektus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu un par Padomes Direktīvas 90/167/EEK atcelšanu

20-05-2015 AGRI_PR(2015)549334 PE 549.334v02-00
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 26-06-2015

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on organic production and labelling of organic products, amending Regulation (EU) No XXX/XXX of the European Parliament and of the Council [Official controls Regulation] and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

07-05-2015 AGRI_PR(2015)557122 PE 557.122v01-00
AGRI

Martin HÄUSLING

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 12-06-2015

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz 2015. kalendāro gadu nosaka tiešo maksājumu korekcijas likmi, kura paredzēta Regulā (ES) Nr.1306/2013

17-04-2015 AGRI_PR(2015)554849 PE 554.849v01-00
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 07-05-2015

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par tādu liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu dzimtas dzīvnieku klonēšanu, kuri tiek turēti un pavairoti lauksaimniecības vajadzībām

23-03-2015 CJ14_PR(2015)551999 PE 551.999v01-00
AGRI ENVI

Renate SOMMER, Giulia MOI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 24-04-2015

Dokumenti, kas saistīti ar lietu CJ14/8/02399

ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES piena nozares perspektīvām — piena nozares tiesību aktu kopuma īstenošanas pārskatīšana

23-02-2015 AGRI_PR(2015)541637 PE 541.637v01-00
AGRI

James NICHOLSON

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 30-03-2015

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/01714

ZIŅOJUMA PROJEKTS par to noteikumu īstenošanu, ko pēc 2007. gada reformas piemēro ražotāju organizācijām, darbības fondiem un darbības programmām augļu un dārzeņu nozarē

29-01-2015 AGRI_PR(2015)546720 PE 546.720v01-00
AGRI

Nuno MELO

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 27-02-2015

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/01721

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm

12-12-2014 AGRI_PR(2014)544363 PE 544.363v01-00
AGRI

Marc TARABELLA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 29-01-2015

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/00355

ZIŅOJUMA PROJEKTS par jaunu ES meža stratēģiju mežiem un uz koksnes resursiem balstītai rūpniecībai

10-12-2014 AGRI_PR(2014)544341 PE 544.341v01-00
AGRI

Elisabeth KÖSTINGER

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 27-01-2015

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/02176