Ziņojumu projekti


Komitejas var tikt aicinātas sagatavot ziņojumu par normatīviem vai nenormatīviem jautājumiem. Parasti komitejai lūdz sagatavot ziņojumu par konkrētu jautājumu, kas attiecas uz tās kompetencē esošu politikas jomu. Tomēr noteiktos apstākļos komiteja var sagatavot ziņojumu arī pēc savas iniciatīvas. No komitejas locekļu vidus katram ziņojumam tiek izvēlēts referents, kas atbildīgs par tā sagatavošanu. Kad ziņojuma projekts ir uzrakstīts, ar to iepazīstina un to apspriež komitejas sanāksmēs, un komitejas locekļi, ja vēlas, var ierosināt grozījumus. Šajā lappusē ir negrozīti ziņojumu projektu teksti.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumu projektus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  DRAFT REPORT on CAP tools to reduce price volatility in agricultural markets

09-05-2016 AGRI_PR(2016)580784 PE 580.784v01-00
AGRI

Angélique DELAHAYE

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 13-06-2016

ZIŅOJUMA PROJEKTS par veidiem, kādos KLP var uzlabot darbvietu izveidi lauku apvidos

06-04-2016 AGRI_PR(2016)580547 PE 580.547v02-00
AGRI

Eric ANDRIEU

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 17-05-2016

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/04371

IETEIKUMA PROJEKTS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā („Dzīvnieku veselības tiesību aktsˮ)

26-01-2016 AGRI_PR(2016)575379 PE 575.379v01-00
AGRI

Jasenko SELIMOVIC

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-01-2016

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/04856

ZIŅOJUMA PROJEKTS par inovācijas un ekonomiskās attīstības veicināšanu Eiropas lauku saimniecību turpmākajā pārvaldībā

10-12-2015 AGRI_PR(2015)569493 PE 569.493v01-00
AGRI

Jan HUITEMA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 15-01-2016

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/04374

ZIŅOJUMA PROJEKTS par tehnoloģiskiem risinājumiem ilgtspējīgai lauksaimniecībai Eiropas Savienībā

10-12-2015 AGRI_PR(2015)571716 PE 571.716v01-00
AGRI

Anthea McINTYRE

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 29-01-2016

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/04369

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Padomes Direktīvu 76/621/EEK, kas attiecas uz erukskābes maksimālā līmeņa noteikšanu eļļās un taukos, un Padomes Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai

23-06-2015 AGRI_PR(2015)560619 PE 560.619v01-00
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 23-07-2015

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/03324

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem vaislas dzīvnieku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un importēšanai tajā

28-05-2015 AGRI_PR(2015)557277 PE 557.277v01-00
AGRI

Michel DANTIN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 25-06-2015

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/00370

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu un par Padomes Direktīvas 90/167/EEK atcelšanu

20-05-2015 AGRI_PR(2015)549334 PE 549.334v02-00
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 26-06-2015

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/01705

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. XXX/XXX [Oficiālo kontroļu regula] un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007

07-05-2015 AGRI_PR(2015)557122 PE 557.122v01-00
AGRI

Martin HÄUSLING

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 22-06-2015

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/00399

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz 2015. kalendāro gadu nosaka tiešo maksājumu korekcijas likmi, kura paredzēta Regulā (ES) Nr.1306/2013

17-04-2015 AGRI_PR(2015)554849 PE 554.849v01-00
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 07-05-2015

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AGRI/8/03143