Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031, izveidojot prioritāro kaitīgo organismu sarakstu

2019/2777(DEA) Deleģēto aktu procedūras
AGRI

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz noteikumiem, kurus piemēro sauszemes dzīvnieku turēšanas objektiem un inkubatoriem, un attiecībā uz konkrētu sauszemes dzīvnieku un inkubējamu olu izsekojamību papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429

2019/2764(DEA) Deleģēto aktu procedūras
AGRI

atbildīgā komiteja, ciešāka sadarbība

Priekšlikums, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

2018/0216(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
AGRI

atbildīgā komiteja, ciešāka sadarbība

Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana, pārvaldība un uzraudzība

2018/0217(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
AGRI

atbildīgā komiteja

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām, Regulu (ES) Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, Regulu (ES) Nr. 228/2013, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem, un Regulu (ES) Nr. 229/2013, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām

2018/0218(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
AGRI

atbildīgā komiteja

Regulā (ES) Nr. 1306/2013 paredzētās tiešo maksājumu korekcijas likmes noteikšana attiecībā uz 2016. kalendāro gadu

2016/0086(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
AGRI

atbildīgā komiteja

No dzīvnieku kloniem ražotas pārtikas laišana tirgū

2013/0434(APP) Piekrišanas procedūra
AGRI

atbildīgā komiteja

Komisijas regula, ar ko attiecībā uz novērtējumu par augu aizsardzības līdzekļu ietekmi uz medus bitēm groza Regulu (ES) Nr. 546/2011

2019/2776(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
AGRI

atzinuma sniegšanai, ciešāka sadarbība

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

2019/2055(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
AGRI

atzinuma sniegšanai

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments

2019/2056(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
AGRI

atzinuma sniegšanai