Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Apropriāciju pārvietojums V/AB-06/T/19 - Revīzijas palāta

2019/2046(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums V/AB-05/T/19 - Revīzijas palāta

2019/2045(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums V/AB-04/C/19 - Revīzijas palāta

2019/2044(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums 3-INF/2019, IV iedaļa - Tiesa

2019/2040(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums DEC 06/2019, III iedaļa — Komisija

2019/2038(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

John HOWARTH [S&D]

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums DEC 11/2019, III iedaļa — Komisija

2019/2030(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

John HOWARTH [S&D]

atbildīgā komiteja

2019. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 4 projekts: saistību un maksājumu apropriāciju samazinājums saskaņā ar izdevumu vajadzību atjauninājumu un ieņēmumu (pašu resursi) atjauninājumu

2019/2037(BUD) Budžeta procedūra
BUDG

John HOWARTH [S&D]

atbildīgā komiteja

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/276 attiecībā uz to summu pielāgojumiem no elastības instrumenta 2019. gadam, kas jāizmanto migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu gadījumā

2019/2039(BUD) Budžeta procedūra
BUDG

John HOWARTH [S&D]

atbildīgā komiteja

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana (EGF/2019/000 TA 2019 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)

2019/2036(BUD) Budžeta procedūra
BUDG

Bogdan RZOŃCA [ECR]

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums DEC 15/2019, III iedaļa — Komisija

2019/2035(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

John HOWARTH [S&D]

atbildīgā komiteja