Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Vispārējā budžeta grozījuma Nr. 2 projekts "ES konkurētspējai svarīgu programmu stiprināšana: "Apvārsnis 2020" un "Erasmus+""

2019/2022(BUD) Budžeta procedūra
BUDG

John HOWARTH [S&D]

atbildīgā komiteja

2019. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 1 projekts: 2018. finanšu gada pārpalikuma iekļaušana

2019/2021(BUD) Budžeta procedūra
BUDG

John HOWARTH [S&D]

atbildīgā komiteja

2020. gada budžets — pilnvarojums trialogam

2019/2010(BUD) Budžeta procedūra
BUDG

atbildīgā komiteja

Padomes regula, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam

2018/0166(APP) Piekrišanas procedūra
BUDG

atbildīgā komiteja

Priekšlikums Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu

2018/0135(CNS) * Apspriežu procedūra
BUDG

atbildīgā komiteja

Piekšlikums Padomes regulai, ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus

2018/0132(APP) Piekrišanas procedūra
BUDG

atbildīgā komiteja

Priekšlikums Padomes regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus pašu resursus, kas pamatojas uz kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi, Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu un nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības

2018/0131(NLE) Neleģislatīvās procedūras
BUDG

atbildīgā komiteja

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izdara grozījumus Regulā (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 par galīgajiem vienotajiem pasākumiem, lai iekasētu pašu resursus, ko veido pievienotās vērtības nodokļi

2018/0133(NLE) Neleģislatīvās procedūras
BUDG

atbildīgā komiteja

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

2019/2055(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
BUDG

atzinuma sniegšanai

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments

2019/2056(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
BUDG

atzinuma sniegšanai