Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome

2019/2057(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
BUDG

atzinuma sniegšanai

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa

2019/2058(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
BUDG

atzinuma sniegšanai

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta

2019/2059(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
BUDG

atzinuma sniegšanai

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2019/2060(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
BUDG

atzinuma sniegšanai

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Reģionu komiteja

2019/2061(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
BUDG

atzinuma sniegšanai

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds

2019/2062(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
BUDG

atzinuma sniegšanai

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF

2019/2065(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
BUDG

atzinuma sniegšanai

Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: sniegums, pārvaldība un kontrole

2019/2098(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
BUDG

atzinuma sniegšanai

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (pārstrādāta redakcija)

2019/0151(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
BUDG

atzinuma sniegšanai - komiteja nolēma atzinumu nesniegt

Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģiskā inovāciju programma 2021.-2027. gadam: Eiropas inovācijas talanta un spējas sekmēšana

2019/0152(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
BUDG

atzinuma sniegšanai - komiteja nolēma atzinumu nesniegt