Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Priekšlikums iestāžu nolīgumam starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību

2018/2070(ACI) Regulatīvās kontroles procedūra
BUDG

atzinuma sniegšanai

Protokols, ar ko īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku (2019–2024)

2019/0090(NLE) Neleģislatīvās procedūras
BUDG

atzinuma sniegšanai

Eiropas Robežu un krasta apsardze: sistēma viltotiem un autentiskiem dokumentiem tiešsaistē (FADO) un Padomes Vienotās rīcības Nr. 98/700/JHA atcelšana

2018/0330B(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
BUDG

atzinuma sniegšanai - komiteja nolēma atzinumu nesniegt

Tā protokola noslēgšana, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku (2019–2024)

2019/0078(NLE) Neleģislatīvās procedūras
BUDG

atzinuma sniegšanai

Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Gambijas Republiku un tā īstenošanas protokols

2019/0076(NLE) Neleģislatīvās procedūras
BUDG

atzinuma sniegšanai

Grozījumu izdarīšana Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu

2019/0070(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
BUDG

atzinuma sniegšanai - komiteja nolēma atzinumu nesniegt

Nolīgums starp Eiropas Savienību un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par darbībām, ko bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

2018/0318(NLE) Neleģislatīvās procedūras
BUDG

atzinuma sniegšanai

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome

2018/2168(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
BUDG

atzinuma sniegšanai

Priekšlikums, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

2018/0216(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
BUDG

atzinuma sniegšanai

Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana, pārvaldība un uzraudzība

2018/0217(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
BUDG

atzinuma sniegšanai