Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām, Regulu (ES) Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, Regulu (ES) Nr. 228/2013, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem, un Regulu (ES) Nr. 229/2013, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām

2018/0218(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
BUDG

atzinuma sniegšanai

Fiskālās atbildības un vidējā termiņa budžeta ievirzes stiprināšana dalībvalstīs

2017/0335(CNS) * Apspriežu procedūra
BUDG

atzinuma sniegšanai

Eiropas Monetārā fonda izveide

2017/0333(APP) Piekrišanas procedūra
BUDG

atzinuma sniegšanai

Sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācija

2016/0397(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
BUDG

atzinuma sniegšanai

Savienības pārmitināšanas sistēma

2016/0225(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
BUDG

atzinuma sniegšanai

Pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveide, lai efektīvi piemērotu [Regulu (ES) Nr. 604/2013, lai identificētu trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kurš uzturas nelikumīgi, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos (pārstrādāta redakcija)

2016/0132(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
BUDG

atzinuma sniegšanai

Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra

2016/0131(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
BUDG

atzinuma sniegšanai

Kritēriju un mehānismu paredzēšana, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (pārstrādāta redakcija)

2016/0133(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
BUDG

atzinuma sniegšanai

Regulā (ES) Nr. 1306/2013 paredzētās tiešo maksājumu korekcijas likmes noteikšana attiecībā uz 2016. kalendāro gadu

2016/0086(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
BUDG

atzinuma sniegšanai

Eiropas noguldījumu apdrošināšanas shēma

2015/0270(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
BUDG

atzinuma sniegšanai